Утре: Общинският съвет на Плевен с 34 точки в априлската си сесия

Общество
23.04.2019 | 16:15 ч.

По предварителен дневен ред от общо 34 точки се събира за заседание утре, 24 април, Общинският съвет на Плевен. Априлската сесия е от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Заседанието на съветниците започва с обсъждане на предложения по две от общинските наредби – предложение за отмяна на Наредба № 13 за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на общината и предложение за промени в Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината.

Относно Наредба № 13 до председателя на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев е постъпил сигнал от адвокат Юлиан Дацев от Софийската адвокатска колегия, с който той сезира с искане за отмяна. За сигнала е информиран кметът на общината Георг Спартански, разпоредено е да се извърши и преглед на съдебната практика по въпроса. Установено е, че по протести на прокурори или обжалване от страна на религиозни институции са отменени наредби на общинските съвети поради липса на материална компетентност за издаването им. Т. е. с тях са регламентирани обществени отношения, които са уредени в нормативни актове от по-висока степен, и в този смисъл не е необходима допълнителна регламентация.

Причината за обсъждане на Наредба № 23 е, че след преглед по реда на надзора, извършван от Окръжната прокуратура, са открити несъответствия на приетия подзаконов нормативен акт с акт от по-висока степен - Закона за ветеринарномедицинската дейност.

На сесията през април отчети на средствата за командировъчни разходи ще представят председателят на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на общината Георг Спартански. Отчетите са за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. На заседанието влиза и предложение за приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2019 година. Програмата е изготвена в изпълнение на Закона за народните читалища на база на писмени предложения от самите читалища.

Общински съвет - Плевен, предстои да гласува и предложение за одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Областната дирекция на МВР. В споразумението е записано, че Община Плевен ще осигурява достъп до системата за видеонаблюдение на гр. Плевен в реално време в Контролен център на ОД на МВР - Плевен, с цел противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, както и за нуждите на превантивна дейност по разкриване на престъпления и други нарушения на обществения ред, идентифициране и проследяване на МПС и случай на ПТП.

Седма точка в предварителния дневен ред касае искане за дофинансиране на маломерна паралелка IV клас с 8 ученици в НУ „Христо Ботев” - с. Дисевица. Необходимите допълнителни средства за учебния й процес извън определените са 643 лв., се посочва в материалите за заседанието.

Този месец съветниците трябва да се произнесат и за статут на Художествена галерия Колекция „Дарение Светлин Русев”. С приемането на Закона за културното наследство /2009 г./ се регламентира създаването на Регистър на музеите, като служебно Министерството на културата вписва в него националните, регионалните и общинските музеи въз основа на акта за тяхното създаване и по ред, определен със съответната наредба. При проверка в публичния регистър на Министерството е установено, че Галерия Дарение „Колекция Светлин Русев" няма регистрация и уникален идентификатор.

Част от дневния ред на априлската сесия са още: предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на училищата в общината на недвижими нежилищни имоти - публична общинска собственост; учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1927” - с. Мечка, и НЧ „Христо Ботев 1927” - с. Бохот, върху общински недвижими имоти; приемане на дарение на недвижим имот, представляващ лозе в местността Табакова чешма; продажби на общински недвижими имоти и др. Последната точка е питане от общинския съветник Бойко Тодоров.