УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - Плевен обявява конкурс за различни длъжности

Обяви и съобщения
20.10.2023 | 12:12 ч.

О Б Я ВА

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – гр. ПЛЕВЕН  на основание чл. 90 – 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и Заповед № РД-16-383/12.10.2023 година на Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен обявява конкурс за следните длъжности:

1. „Лекар, специализант по кардиология“2 /две/ длъжности;

2. „Лекар, специализант по хирургия“ 1 /една/ длъжност;

3.“Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ 2 /две/ длъжности.

4.“Лекар, специализант  по гастроентерология“1 /една/ длъжност;

5.“Лекар, специализант  по пневмология и фтизиатрия“ 1 /една/ длъжност;

6.“Лекар, специализант  по съдова хирургия“ 1 /една/ длъжност;

7. „Лекар, специализант  по педиатрия1 /една/ длъжност;

8. “Лекар, специализант  по очни болести“ 1 /една/ длъжност;

9.“Лекар, специализант  по клинична  хематология“ 1 /една/ длъжност;

10. “Лекар, специализант  по анестезиология и интензивно лечение“ 2 /две/ длъжности;

11. „Лекар, специализант  по гръдна хирургия1 /една/ длъжност;

12.“Лекар, специализант  по лъчелечение 2 /две/ длъжности;

Място на работа:

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, град Плевен, ул. „Георги Кочев” 8 А

Изисквания за длъжността:

Съгласно изискванията на Закона за Лечебни заведение, Закона за здравето, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти.

Характер на работата:

Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на  „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, „Медицинска сестра/ Фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“:

  • Образование: висше-магистър по специалност „Медицина; висше образование по специалност „Медицинска сестра” и/или   „Фелдшер”;
  • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
  • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
  • Автобиография в европейски формат;
  • Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”, “Медицинска сестра” и/или „Фелдшер” и/ или Академична справка;
  • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
  • За чужденци от страна членка на Европейския съюз или от “Трети държави” - Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2;
  •  Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство за работа 

/със задължителен реквизит бележка или печат от психодиспансер по настоящ адрес/.

Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап:

Проверка на подадените документи съгласно изискванията на обявата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

Втори етап:

Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната клинична специалност, за която кандидатства, се оценява от членовете на комисията. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

При резултат по-нисък от 4.50, кандидатът не преминава към класиране.

Правила за балообразуване и класиране:

Класирането на кандидатите за съответната клинична специалност става на база оценка, която е средно аритметична оценка от средния успех от следването, от държавните изпити, от оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства и от оценката от събеседването.

Оценяването се извършва по шестобалната система.

Трудово  правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място.

Конкурсът ще се проведе на дата 22.11.2023 година /сряда/ от 09:00 часа в Шеста зала в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен.

Подаване на документи за участие в конкурса:

• Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Административна служба, партерен етаж, стая специализанти „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен – ул. „Георги Кочев” 8А;

• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик;

• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.

Всички подробности около провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалния сайт на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД  Плевен в меню „Кариери”, подменю „Специализанти”.

С класираните кандидати за заемане на длъжността „Лекар, специализант по ……”, “Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ се сключва трудов договор съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по член 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……”, “Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.