Търговските дружества с общинско участие представят информация за актуално състояние в Общинския съвет

Бизнес
13.01.2020 | 13:15 ч.

Информация за актуално състояние към 30.09.2019 г. на търговските дружества с общинско участие ще бъде представена този месец пред две от постоянните комисии в Общински съвет - Плевен. С резолюции от председателя на местния парламент Мартин Митев постъпилите финансови справки ще се гледат на заседания на ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов и ПК „Бюджет и финансова политика” с председател Емануил Аргилашки. Предстои насрочване на дати за заседанията.

Финансови отчети и анализи пред комисиите представят „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД и „Инжстрой” ЕООД. Съгласно изискванията на чл. 41, ал. 4 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, управителните органи на дружествата в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие представят пред Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” на Общинския съвет писмен анализ на финансовите резултати на дружеството за изтеклия период с натрупване. Анализите са придружени и от отчети за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за съответната фирма. Освен в Стопанската комисия, справките са предмет на обсъждане и в ПК по бюджет.

Всички финансови справки от общинските фирми, постъпили в деловодството на ОбС - Плевен, са публикувани на официалната страница на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, категория „Заседания“/ „Заседания на постоянни комисии“/ „Материали за заседания на постоянни комисии през месец януари 2020 г.“ https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yanuari-2020-g