Синдикатите в галериите и музеите: Къде изчезнаха обещаните пари?

Общество
10.11.2015 | 10:59 ч.

 

"Ние, работещите в музеите и галериите, подкрепяме исканията на колегите от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“  и ще се присъединим към техните протестни действия на 10 декември 2015 г. По този начин в деня на празника на Националната библиотека на Република България ще защитим българската духовност". Това се казва в декларация, разпространена днес от Независимата синдикална федерация ”Култура” към КНСБ, подписана от Иван Иванов, председател на федерацията и Елка Пенкова, председател на „Синдиката на работещите в музеи и галерии”, НСФ „Култура”.      

В декларацията профсъюзите коментират, че са в силно недоумение по повод размера на средствата, заложени за опазване на движимото и недвижимото културно наследство в рамките на бюджета на Министерство на културата и в проекта за Закон за държавния бюджет за 2016 г."В изпълнение на приоритет 17.10 от Програмата на правителството за 2014–2018 г. за реформа в музейния сектор със съдействието на национално представените синдикати беше разработен нов модел на финансиране на 13-те държавни културни института в системата на Министерството на културата, беше предложен допълващ стандарт за управляваните от културните институти с регионален характер 43 млн. кв. м открити площи и 700 сгради. За да бъде осъществена единна политика за опазване на националното ни богатство, беше предложено също от 2017 г. и оставащите общински музеи и галерии да бъдат включени към финансирането със стандарти на делегираните от държавата дейности. Размерът на допълнителните средства за модернизиране на националната музейна мрежа възлизаше на 12 млн. лв. за 2016 г. и 5 млн. лв. за 2017 г. Тези средства, обаче, не са заложени в Закона за държавния бюджет и бюджетната прогноза", се казва в декларацията.

Профсъюзите коментират, че културното наследство е лицето на България и грижите за опазването и социализирането на 7 млн. експонати, хиляди тракийски гробници, църкви и археологически резервати са поверени на 3106 служители в националните, регионалните и общинските музеи и художествени галерии. Предвидените средства от години изобщо не отговарят на реалните нужди на сектора, което доведе до обезличаване на тези културни институти, до погазване на международните стандарти и липсата на респект към отговорния труд на музейни експерти, които получават най-ниските възнаграждения в страната, се коментира в декларацията."Спазенае традицията от последните години бюджетът за опазване на културното наследство да е най-нисък. С годишен бюджет от 1.4 млн. лв. за проекти в Министерството на културата няма как държавата да очаква да бъдат реставрирани и 1% от движимите и недвижимите културни ценности,  да бъдат обновени експозициите и фондохранилищата, да бъдат подпомогнати археологическите проучвания и изобразителното изкуство. Тази сума е десетки път по-малка от средствата, които се дават в другите страни - членки на ЕС, и явно е показател за отношението на политиците и правителството към наследството на България", казват синдикатите. Според тях е очевидно, че културното наследство на Република България не е приоритет на българското правителство илие приоритет само на думи,или тогава, когато трябва да се представим пред света.

"Държим да ви напомним, че културното наследство не се опазва и изучава само̀. Не се реставрира само̀. Не шества триумфално по световните музеи само̀. Зад всичко това стоим ние, малко известните специалисти, които в последните години непрекъснато сме дискриминирани по отношение на условията на труд и заплащане.Не смятаме за редно експертите, които съхраняват историческата памет на България и представят върховите йпостижения, да бъдат поставени на най-ниското равнище по отношение на статут и финансиране!Нашата държава отново ни обрича на мизерно съществуване. От една страна, прави три пъти съкращения и непрекъснато  намалява субсидията в бюджета за националните музеи и галерии, намалява и стойността на субсидирана бройка за регионалните музеи и галерии спрямо 2009 г. От друга, непрекъснато увеличаващите се разходи за издръжка (нарастване на минималната работна заплата, на цените за електроенергия, отопление и др.) не оставят никакви възможности за инвестиране в нови, модерни експозиции, във фондохранилища, за консервация-реставрация, за изследвания, както и за развитието на човешкия потенциал", са казва в декларацията и се уточнява, че повече от десет години стандартният отговор на исканията имза адекватно увеличение на средната работна заплата в музеите и галериите, съответстваща на равнището на отговорност и квалификация, е било, че всичко ще бъде решено с бюджета за следващата година, което обаче никога не се е случило."С проектобюджет 2016 г. вече достигнахме дъното! Високо квалифицирани специалисти ще продължат да работят  със  заплати между 420 и 500 лв., а малкото останали  млади колеги ще бъдат доволни, че от 2016 г. заплатите им от 400 лева ще бъдат повишени с 20 лева, заради увеличението на МРЗ, за която, както знаем, не се изисква дори и средно образование", казват профсъюзите на специалистите в галериите и музеите.

 

На този фон те поставят свои искания:

 

    Да бъде увеличен бюджетът на политиката в областтана опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството!

    Да бъде увеличен и уеднаквен Единният разходен стандарт на 103-те музея и галерии с регионален характер!

    Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и брой сгради!

    Да бъде увеличена средната работна заплата в сектора, минимум с 50%, за да достигне равнището на средната работна заплата в България!

 

Синдикатите на работещите в музеи и галерии към НСФ „Култура” – КНСБ и НФ „Култура“ към КТ „Подкрепа” напомнят, че музеите и галериите имат и образователна функция, и то не само спрямо учащите се. Те възпитават ценности, които са необходими на цялото ни общество. Тяхното незачитане в момента ще има пагубни последствия в бъдеще."За нас не остава нищо друго, освен да се противопоставим категорично на тази тенденция, включително и като предприемем синдикални протестни и стачни действия", се казва в декларацията.