Шофьорите вече могат да проверят невръчените си фишове и да ги платят онлайн

България
21.01.2024 | 17:23 ч.

От днес вече шофьорите могат да проверят невръчените си фишове и да ги платят онлайн, като не е необходимо да ходят до КАТ.

Проверка на задължение по конкретен документ от тип фиш, наказателно постановление (НП) или споразумение, с възможност за онлайн плащане през Портала за електронни административни услуги на МВР, можете да се направи, като се въведе тип на документа "ФИШ", "НП" или "СПОРАЗУМЕНИЕ", серия (не се посочва за НП), номер на документа и дължима сума по документа.
 
В резултата от проверката ще се визуализират връчените и/или невръчени НП, фишове и/или споразумения по Закона за движението по пътищата и/или по Кодекса за застраховането, които не са платени и са издадени в качеството на задължено физическо лице.
 
Електронната услуга е достъпна на сайта на МВР на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations.
 
Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат САМО по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършване на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума. 

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“ или да ги видите тук.

Глобите може да се заплатят по един от следните начини:

-    чрез Портала за електронни административни услуги на МВР (онлайн) на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/;

-   чрез терминално устройство ПОС в структура на МВР. Списъкът на структурите на МВР, в които има ПОС, е на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР“;

-   в банка;

-   чрез пощенски запис;

-   чрез интернет банкиране;

-   чрез каси за парични преводи;

-   чрез КЕШ-терминали;

-   чрез мобилни приложения.

Отразяването на плащането на глобата в системата на МВР е автоматизиран процес 

Ако е допусната грешка при налагането на превода за глобата, този процес не се активизира и глобата остава в системата като неплатена. Тези грешки се отстраняват чрез разглеждането на всеки отделен случай след проверка за реално постъпили средства и други данни за превода, които да потвърдят, че той се отнася за конкретното задължение.

Законът за движението по пътищата дава възможност на собственика или на този, на когото е предоставено моторното превозно средство, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (серия „К“ за скорост) да заплати глобата или да предостави данни за извършителя на нарушението. Данните за извършителя на нарушението и копие от неговото свидетелство за управление на МПС се предоставят в съответната структура на МВР, издала електронния фиш, чрез писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата. В тези случаи на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

Най-често допусканите грешки при плащане на електронен фиш, фиш или наказателно постановление са:

-    неправилно посочено име на задължено лице. ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ е това, посочено в електронния фиш, фиша или наказателното постановление, а не това, което превежда средствата по глобата;

-   неправилно изписани имена на задълженото лице. Имената трябва да се изписват на официалния за страната език чрез използване на символи от официалната азбука, т.е. на български език на кирилица. Изключения се допускат само за чужди граждани, като при тях в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета трябва да се попълнят имената със символите, използвани в електронния фиш, фиша, наказателното постановление;

-   неправилно посочен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК). Ако в електронния фиш е посочено ЕГН на задълженото лице, то в платежния документ трябва да се посочи ЕГН. Съответно ако в електронния фиш е посочено ЕИК, то в платежния документ трябва да се посочи ЕИК;

-   независимо, че собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, е подал писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, се извършва заплащане на глобата. След подаването на писмена декларация в законово установения 14-дневен срок от получаването на електронния фиш глобата не е дължима за собственика на МПС. Тя ще бъде дължима за посоченото в писмената декларация лице, след като издаденият на негово име нов електронен фиш му бъде връчен. Описаната грешка най-често се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

-   независимо, че е подадена писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, собственикът на МПС предоставя електронния фиш на реалния извършител и той заплаща глобата, а не изчаква издаването и връчването на новия електронен фиш. Описаната грешка най-често се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

ЗАБЕЛЕЖКА: За описаните два случая е важно да се има предвид, че заплащането на електронен фиш, за който е подадена писмена декларация за анулирането му, създава проблеми както за собственика на МПС, с което е извършено нарушението, така и за реалния извършител на нарушението, а така също и за органите на МВР, които трябва да анулират единия и да издадат другия електронен фиш!

- липса на серия на фиша или на електронния фиш. Те задължително имат серия, която трябва да се изпише в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета;

-   липса на номер на фиша, електронния фиш или наказателното постановление. Често се изписват словесни изрази, в които липсва информация за конкретното задължение или серията и номерът са изписани последни и попадат извън максимално позволения брой знаци на съответния банков ред в преводното нареждане;

-   вместо номер на наказателното постановление се изписва номер на акта за установяване на административното нарушение или номер на автомобила, с който е извършено нарушението;

-   сумата за глобата е неточна;

-   сумата е платена в 70% от размера извън определения в чл. 189, ал. 9 на Закона за движението по пътищата срок. С 30% отстъпка може да се заплати САМО електронен фиш (серия „К“ за нарушение на скоростния режим) в определения от закона срок. За фишове и наказателни постановления отстъпка при плащането на глобата няма;

-   посочената банкова сметка е неправилна. Глобите по електронен фиш за нарушение на скоростта (серия „К“) се плащат по сметка, различна от сметката за фиш и наказателно постановление и от сметката за глоби по Кодекса за застраховането;

-   плащане на две и повече глоби с едно платежно нареждане. Недопустимо е плащането на електронен фиш и наказателно постановление, например, с едно платежно нареждане, както и по една и съща банкова сметка. Не се счита за погасено задължение, което не е платено по съответната банкова сметка;

-   технически грешки, допуснати при изписването на име, ЕГН (ЕИК или ЛНЧ), номер на документ, и др.

Образци на платежни документи може да намерите тук.

Повече информация може да намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“. 

 

Коментирай

жжж
21.01.2024 | 17:55 ч.
Пак е някаква измама все още. Как ще провериш за невръчени фишове и т.н. след като трябва да въведеш номер, серия и др.? От къде по дяволите да знам, че не ми е връчен конкретен фиш?
жжж
21.01.2024 | 17:50 ч.
Поне няма да обясняваме на неграмотниците по РПУ, че искаме да ни се връчат фишовете, а не да ги плащаме. Някои полицаи нямаха капацитета да проумеят, че този, на когото е написан фиша, далеч не винаги е извършителя на нарушението. Доволен съм, че се избягва все повече човешкият фактор в тази дейност. Дано намалее и администрацията като бройка, че има нужда от работна ръка и в други сектори.
 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.