Районна прокуратура - Плевен обявява конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в РП

Обяви и съобщения
20.02.2024 | 10:33 ч.

Районна прокуратура град Плевен

обявява конкурс

за заемане на една щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“

в Районна прокуратура – Плевен, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ

 

Описание на длъжността: Съдебният деловодител приема, описва и изпраща всички входящи и изходящи документи.

Изисквания за заемане на длъжността:

Общи изисквания за заемане на длъжността

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. oтговаря на изискванията по чл. 107а, ал.1 от КТ;
 7. не страда от психическо заболяване.
 8. отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, в Класификатора по чл. 341 ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;
 9. има завършено средно образование.

Допълнителни изисквания

 1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността – Етичен кодекс на съдебните служители и Правилник за администрацията на Прокуратура на Република България, Компютърна грамотност: MS Office, Internet;
 2. Организираност и експедитивност;
 3. Умения за работа в екип и комуникативност.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.  

Необходими документи: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

 1. Писмено заявление за участие в конкурса;
 2. Автобиография /CV/;
 3. Декларации от кандидата по чл.91 от ПАПРБ /по образец/;
 4. заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 5. заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 6. Медицинско свидетелство;
 7. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните му качества и доказват неговата квалификация и умения.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, тъй като същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от МП, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова.

Образци на декларациите и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност, ще бъдат публикувани на сайта на Районна прокуратура-Плевен, в раздел „Кариери”, на адрес https://prb.bg/rppleven/bg/karieri

Място и срок на подаване:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в срок до 21.03.2024г. включително на адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 25, Съдебната палата,  ет. 5, ст. 511, телефон за справки: 064/830453.

Начин на провеждане на подбора:

Конкурсът ще се проведе от комисия определена със заповед на административен ръководител-районен прокурор на РП-Плевен на три етапа: по документи, проверка на практически умения и събеседване.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.