Приемат декларации за водовземане и ползване на водни обекти

Общество
07.01.2015 | 17:23 ч.

31 март 2015 г.е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2014 година и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените им разрешителни. Информацията огласиха от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Съгласно чл.194б отЗакона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно в съответната Басейнова дирекция декларации, в които се включва информация с направени изчисления за дължимата такса. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметка на съответната Басейнова дирекция. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.