Приеха Стратегия за управление на общинската собственост в община Плевен за периода 2020 - 2023 г.

Общество
25.06.2020 | 11:20 ч.

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 - 2023 г., прие Общинският съвет на Плевен.  Документът подкрепиха 37 от общинските съветници, „против“ и „въздържал се“ - няма.

Стратегията е разрабо­тена в изпълнение на Закона за общинс­ката собственост и е четвъртата поред във времето след тази за периода 2016 - 2019 г. От анализа за изпълнение на дейностите по управление на общинската собственост за периода 2016 - 2019 г., включен в Стратегията, става ясно, че за посочения период продадените незастроени урегулирани поземлени имоти частна общинска собственост са за 3 337 438 лв. Съставените актове са съответно за 1 873 имота об­щинска собственост, в т.ч.: за публична общинска собственост - 353 бр.; за частна общинска собственост - 1 520 бр.; за земеделски земи, пасища, гори и др. трайни насаждения - 1 171 бр.; за незастроени терени - 62 бр.

Отдадените под наем общински нежилищни имоти за същия период са общо 146. От тях: сключени договори за отдаване под наем след проведени пуб­лични търгове - 115 бр.; сключени договори за отдаване под наем на политически партии и сдружения с нестопанска цел - 27 бр.; сключени договори за отдаване под наем на спортни имоти - 4 бр. Отдадените под наем общински жилищни имоти са съответно 506. Събраните приходи са общо 5 143 508 лв., както следва: за 2016 г. - 1 316 256 лв.,за 2017 г. - 1 277 498 лв., за 2018 г. - 1 319 066 лв. и за 2019 г. - 1 454 487 лв.

В документа е записано още, че съгласно главните регистри на общинската собственост - публична и частна, в Община Плевен към 31.12.2019 г. има действащи 9 617 акта за общинска собственост, като от тях 2 992 са на територията на град Плевен и 6 625 на територия­та на останалите кметства. Според вида общинска собственост най-много са земеделските земи от ОПФ /6 421/, следвани от застроените поземлени имоти /1 360/ и жилищните имоти - 625 бр. Относно незастроените терени - към края на 2019 г. в община Плевен съставените актове за общинс­ка собственост за незастроени имоти са 101, като преобладаващата част от тях са с площ до 600 кв. м.

Стратегията за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 - 2023 г. е отворен документ и може да търпи изменения за периода на свето действие в зависимост от състояни­ето и възможностите на Общината.