Приеха Правилник за финансово подпомагане на спортни прояви в общината

Спорт
30.07.2020 | 15:46 ч.

Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, прие Общинският съвет. Предложението бе прието единодушно с 39 гласа „за“ на присъстващите общински съветници в залата.

Средствата, гласувани в бюджета на Общината тази година за група „Физическа култура и спорт" и „Местни дейности" са общо 540 000 лв., в т.ч.: 210 000 лв. за подпомагане спортните клубове по Наредба № 33, за ДЮШ ОФК „Спартак - Плевен" - 100 000 лв.; ДЮШ „Вихър" - гр. Славяново - 10 000 лв., и за ДЮШ БК „Спартак - Пл." - 60 000 лв.

По реда на Закона за физическото възпитание и спорта Общината подпомага финансово и спортни мероприятия, организирани от спортни организации на територията й, като за целта изготвя годишен Спортен календар и съответно Правилник за условията и реда за това финансово подпомагане с оглед законосъобразно и целесъобразно разпределение на средствата.

Приетият от Общинския съвет Правилник регламентира:

  • условията и редът за кандидатстване за финансово подпомагане на спортни организации за организиране и провеждане на мероприятия от Спортния календар;
  • размерът на финансовото подпомагане;
  • начинът на разходване на средствата, отпускани за организиране и провеждане на проявите от Спортния календар;
  • редът за отчитане на получените парични средства от страна на спортната организация.

Правилникът е неразделна част от днешното решение.