Приеха План-сметката за сметосъбиране в община Плевен за 2022 г., такса битови отпадъци остава без промяна

Общество
27.01.2022 | 10:48 ч.

С 36 гласа „за“ Общински съвет - Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г. Такса битови отпадъци за населените места в общината остава без промяна и тази календарна година, решиха съветниците

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2022 г. и са, както следва:

- за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

- за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

  • за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
  • за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
  • за кметство Опанец /старо село/ - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. - в размер на 28,83 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем".

За периода 01.11.2020 г. - 31.10.2021 г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в общината са 3 358 254 лв. с ДДС. Честотата на извозване за гр. Плевен е ежедневно в жилищните квартали и централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуални съдове за отпадъци на фирми и граждани. Обслужват се също и обекти извън регулационните граници - обекти в парк „Кайлъка” и в местностите Стража и Текийски орман. За с. Буковлък кратността на обслужване е 7 дни, за гр. Славяново и другите села в общината - на 10 дни.

Разходите за почистване по райони в града - улици, обществени места, речни корита в регулацията на населените места от общината, паркове, включително част от парк „Кайлъка”, градинки, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, са 4 145 975.15 лв. с ДДС. При периодичните проверки и сигнали се установяват и нерегламентирани замърсявания. Разходите за извършване на дейностите по почистването им са включени в тази сума и възлизат на 570 909,70 лв. с ДДС за посочения период.

През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 53 005 т смесен битов отпадък от община Плевен, е записано в документа. За компостиране са постъпили съответно 8 068 т зелени и биоразградими отпадъци. За рециклиране са отделени 11 285 т отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метали.

Прогнозни разходи за дейностите през 2022 г.:

При определяне на прогнозните разходи за дейностите е взето под внимание предстоящото сключване на нови договори за дейностите по почистване и третиране на отпадъците. Посочва се, че извършените разходи ще бъдат завишени спрямо разходите от последните години поради повишаване на минималната работна заплата, повишаване цените на горивата и ел. енергията, завишените нормативни изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, обвързано с качествено и редовно почистване на улиците, измиване и оросяване. Ежегодно се повишава и размерът на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, като за 2021 г. те бяха 82 лв./тон, а за 2022 година ще са в размер на 95 лв./тон. В тази връзка прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен за 2022 г. е 3 840 000 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на дейността е обвързана със сключен договор през 2020 г. и е предстоящ нов договор по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят на услугата ще обслужва по-голям брой съдове за отпадъци, ще бъде въведена нова система за GPS проследяване и контрол на част от контейнерите, ще бъдат обслужвани обекти извън регулацията на град Плевен, както и всички нови обекти, които декларират заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

За почистване по райони в града - на улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 4 500 000 лв. с ДДС.

Общо записаните прогнозни приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2022 г., са 7 200 000 лв., а общо разходите за същия период - 15 609 500 лв. Разликата между прогнозните приходи от такса битови отпадъци и разходите за поддържане чистотата на обществените територии, както и отчисленията по ЗУО ще бъдат за сметка на други местни приходи на Община Плевен.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.