Предвиждат рекултивиране на старото общинско депо за отпадъци в Гулянци с близо милион лева

Общество
16.05.2020 | 12:38 ч.

Община Гулянци ще получи 972 641,33 лева безвъзмездно финансиране за рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на Гулянци. Това ще бъде в резултат на договор за реализирането на проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС.

Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Площта на депото, която ще бъде рекултивирана в резултат от изпълнението на проекта, е 23 386 дка. По този начин ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в депото и извън него; подобряване на ландшафта и екологичното равновесие в района на депото и в резултат на това - намаляване на рисковете за човешкото здраве.

Този проект е принос към задълженията на Република България към ЕС по отношение на депа, подлежащи на закриване.

Ще бъде постигнато съответствие с нормативните изисквания за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Още по темата

Коментирай