Предлагат промени в Правилника за работа на Центъра за градска мобилност

Общество
16.02.2015 | 11:26 ч.

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинското предприятие „Център за градска мобилност” ще внесе на следващата сесия на Общински съвет кметът на Плевен, проф.д-р Димитър Стойков. Предложението е публикувано на страницата на местната управа и всеки може да се запознае подробно с него.

Действащият в момента Правилник за дейността на Общинското предприятие „Център за градска мобилност” е приет с решение на местния парламент през април 2012 год. Настоящото предложение за изменение и допълнение се налага заради актуализиране на текстовете според действително извършваните дейности, промяна в числеността на персонала и необходимостта от синхрон с действащото законодателство. Предложените промени са и съгласно препоръки, дадени в Одитен доклад от 24 януари тази година, посочва в предложението си проф. д-р Стойков.

 

В сега действащия Правилник е прието, че една от основните дейности на ОП „Център за градска мобилност” е извършването на финансиране на градския транспорт на територията на град Плевен като интегриран превозен процес. Предприятието не осъществява такава дейност, то е специализирано звено към Община Плевен, което осъществява организацията, управлението и контрола на мобилността, паркирането и масовия градски транспорт на територията на града. В тази връзка е необходимо тази част от текста, касаеща дейността на предприятието, да се коригира.

 

На второ място, заради реализацията на Проекта за интегриран градски транспорт на Плевен, се налага промяна и в текста за правомощията на Центъра спрямо спирките за градски транспорт. Работата по тези обекти в момента с европейски средства прави недопустимо да се генерират приходи от обектите на интервенция. В този смисъл е уместно търговските обекти да бъдат изведени от спирките за масов градски транспорт и да бъдат поставени извън предмета на дейност на ОП „Център за градска мобилност”, посочва проф.д-р Димитър Стойков.

 

Градоначалникът предлага промени и по две от приложенията към Правилника - “Списък на светофарните уредби“ и „Справка за паркинги“. Заради непрекъснато променящата се градска среда и модернизирането на градския транспорт, предложението за светофарите е настоящият списък да отпадне и да се приеме, че Центъра стопанисва и управлява всички светофарни уредби в община Плевен. Списъкът с паркингите пък се нуждае от актуализация, тъй като част от паркингите в него вече не съществуват и не се управляват от предприятието, а други са включени в зоните за платено паркиране.

 

Предлага се промяна и по текста, касаещ подготовката на тръжните документации на търговете, които Общината възлага в транспортния сектор. Предложението е този текст в Правилника направо да отпадне, тъй като в действащите Закон за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, е предвидено възлагането на транспортни услуги да става след процедура по Закона за концесиите или по Закона за обществените поръчки.

С цел подобряване работата на предприятието, проф. д-р Стойков прави предложение и за увеличение на щатните бройки на Центъра за градска мобилност от 76 на 78. В резултат на вътрешно компенсирани икономии за това не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен, посочва той.