Постоянните комисии в ОбС - Плевен обсъждат 45 предложения от предварителния дневен ред на сесията за март

Общество
28.03.2023 | 17:25 ч.

Общо 45 предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на Общински съвет - Плевен за  март, обсъждат този месец постоянните комисии в местния парламент. Заседанията са в два поредни дни - 27 и 28 март /понеделник и вторник/.

В понеделник заседаваха три от комисиите: ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност", ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева обсъди постъпила преписка от Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен. В нея се посочва, че читалището притежава собствена сграда в центъра на Плевен, в които се намира единствената концертна зала „Гена Димитрова“ с 500 зрителски места и изцяло оборудвана техническа сцена. Към читалището работят утвърдени творчески формации: Балетна школа и Студио за класически балет с на 100 деца, Фолклорен ансамбъл „Мизия“, Детска танцова школа и клуб „Кайлъка“, Вокална група „Арлекино“. Посочва се и наличието на Библиотека с над 220 000 тома литература и уникален фонд „Редки и ценни издания”. В тази връзка от „Съгласие 1869“ предлагат да предоставят до 10 пъти годишно концертната си зала за изяви на общинските културни институти Общински хор „Гена Димитрова“, Северняшки ансамбъл за народни песни и танци, Духов оркестър, както и безвъзмездно участие на съставите при читалището в общински прояви срещу съответната подкрепа от страна на местната власт. „Безспорна е необходимостта от отопление на сградата, за да функционират всички детски школи в читалището, както и поддръжката на определена температура за съхранение на книжния фонд. В тази връзка предлагаме Община Плевен да подпомага читалището годишно с 12 т дизелово гориво за отопление, като сключим двустранен договор за целта.“, се посочва в преписката, резолирана за обсъждане до три от комисиите в местния парламент.

ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" с председател Йордан Грижов заседава по осем предложения. Комисията разгледа Програма за развитие на туризма в община Плевен през 2023 г., както и предложение за определяне размер на средства за финансиране на спортните клубове, отговарящи на изискванията в общинската Наредба №33. Обсъдени бяха и две предложения за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за два спортните обекти многофункционална спортна сграда „Спартак“ и зала „Балканстрой“.  Дневният ред включваше и разглеждане на безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на стадион „Плевен“ и Спортна зала баскетбол „Балканстрой“.

Дневният ред на ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ включваше: обсъждане на предложение за даване съгласие на НЧ „Просвета 1923” - с. Ясен, като ползвател на общински имот в населеното място за предоставяне на част от имота за ползване  от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”; разглеждане на постъпила преписка относно промяна в маршрутното разписани на електробус по линия №21; писмо от Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен.

Във вторник заседаваха четири комисии: ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията", ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика", ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" и ПК по „Бюджет и финансова политика".

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов заседава от 13,30 ч. Комисията се запозна с предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб - Плевен, на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, в сградата на ул. ”Димитър Константинов” №23, гр. Плевен, както и предоставяне безвъзмездно за управление на Плевенска филхармония на недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, с адрес: гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48. Бе обсъдено и даване на съгласие на НЧ „Просвета 1923” - с. Ясен, като ползвател на общински имот в населеното място,  за предоставяне на част от имота за ползване  от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава по дневен ред от 23 точки. Сред тях са: определяне броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища по фондове; предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на БТА за нуждите на Национален пресклуб - Плевен и на Плевенската филхармония на общински имоти; отдаване под наем на два билборда, собственост на Община Плевен; възмездно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект - публична общинска собственост: язовир „Славяново - 4“; продажба на три общински недвижими поземлени имоти; др.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев заседава по 24 точки. Съветниците се запознаха с изпълнение през 2022 г. на мерките, заложени в Комплексната програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на общината, обсъдиха и предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти - частна общинска собственост с начин на трайно ползване - нива в местността Комудара. Бяха разгледани и точки за: Одобряване на изменения  на действащи подробни устройствени планове - планове за регулация и застрояване; Допускане частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; Обсъждане на писмо за партньорство от Българска Асоциация Геотермална Енергия; др.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков заседава този месец по 17 точки. Заседанието започна с обсъждане на изменение в Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за текущата година, след което бе разгледано безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект - частна общинска собственост, представляващ Спортна зала баскетбол „Балканстрой“, находяща се в гр. Плевен, Източна индустриална зона. Дневният ред включваше още: обсъждане провеждането на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост; продажба на масивна едноетажна сграда със застроена площ 263 кв.м, находяща се в с. Тученица; писмо от настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен и др.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. март, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец февруари 2023 г.

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен е насрочено за 30 март (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 46 точки - 45 предложения и питане от общинския съветник Свилен Атанасов.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.