Плевен: ПГХВТ „Луи Пастьор” и “Топлофикация - Плевен” ЕАД в реално сътрудничество

Общество
05.06.2019 | 15:22 ч.

В ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен, се състоя среща между директора на гимназията инж. Лилия Петкова и представители на “Топлофикация - Плевен” ЕАД - Наталия Петрова, Елена Цанкова и Цветан Мъцин - в присъствието на ученици и екипа на гимназията. Поводът е, че през следващата учебна 2019/2020 г. училището ще осъществи прием на ученици по защитената от държавата специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”. Гимназията е заявила още и прием по специалността, с очакван недостиг на пазара на труда, „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП” наред с традиционните си специалности „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП” и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”.

Директорът на училището инж. Лилия Петкова подчерта, че взаимодействието между двете институции е във връзка със Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. за засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация. Координирането на дейностите допринася за разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в професионалното образование и обучение /ПОО/ с очакване повишаване на качеството на ПОО на местно, регионално и национално равнище. Срещата се провежда в периода, през който активно се прилага на практика Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап.

Всички присъстващи на срещата знаят, че професионалното образование и обучение са в центъра на вниманието в Европа.

Цветан Мъцин от “Топлофикация - Плевен” ЕАД подчерта, че избралите професионалното образование и обучение получават възможност за привлекателна и стимулираща кариера, както и да усъвършенстват уменията си и да придобият нови умения на високо ниво.

Наталия Петрова от името на “Топлофикация - Плевен” ЕАД предостави на ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен, новозакупена съвременна учебна и техническа литература, която да се ползва по време на обучението на учениците.

Елена Цанкова изрази готовност на “Топлофикация - Плевен” ЕАД да организират различни прояви за повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни, като дни на отворените врати, популяризиране на ПОО, дейности за кариерно консултиране на младите хора, за да бъдат обсъдени очакванията, които съвременните работодатели имат от завършващите училище. “Топлофикация - Плевен” ЕАД ефективно ще съдейства за съвместно планиране на организацията и провеждането на практическото обучение на учениците, както и изпълнение на проекти за провеждане на практическото обучение в реална работна среда. Като представител на бизнеса ще участва в система за външно оценяване на придобитите професионални компетентности в образователната институция и не на последно място ще разработи и внедри инструменти за осигуряване на заетост на придобилите трета степен на професионална квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”.

Всеобщото удовлетворение дойде от убедеността на участниците в срещата, че с активното включване на социалните партньори в системата на професионалното образование и обучение ще се покаже ключовата роля на ПОО за насърчаването на уменията, заетостта, иновациите, конкурентоспособността и личностната реализация на младите хора и е един от основните фактори за постигане водещите цели на България и ЕС за интелигентен и устойчив икономически растеж.

 

 
Печатни издания

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

Скъпи, ти нали ходи на лов преди два месеца?

- Да.Що?

- Щото една сърничка се обади, че е бременна…

АРХИВ | изберете две дати