Плевен: Над 18 млн.лева са постъпили в общинската хазна от данъци и такси за година

Общество
11.01.2015 | 15:08 ч.

Към 31 декември 2014 г. постъпленията в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от отдел „Приходи от местни данъци и такси” на Община Плевен, възлизат на 18 560 272 лв. В това число приходите от глоби по наказателни постановления за нарушения на законодателството са 224 954 лв., а от такси за извършени административни услуги - 127 734 лв.

Данните за изпълнението на плана за основните местни данъци и такси съобщиха от местната управа. От там информираха, че като цяло, планът за постъпления от местни налози за 2014 година е изпълнен на105%. Постъпленията превишават почти с 1 000 000 лв.плануваните приходи от 17 600 000 лв.

Органите по приходи от сектор „Административно обслужване” са приели и обработили 18 280 данъчни декларации по ЗМДТ, издали са 10 977 данъчни оценки и 4 176 други удостоверения, обработени са и 347 заявленияза прекратяване на облагане и 1 142 други документиот значение за данъчното облагане. Предоставена е информация по 3 125 запитвания от външни институции/съдебни изпълнители, НАП, Агенция за социално подпомагане, МВР, Прокуратура и др./.

До настоящия момент от сектор „Ревизии, проверки и събиране” са съставили 2 483 акта за установяване размера на задължения, неплатени в срок, на стойност 2 500 000 лв., с цел предприемане на принудителни действия спрямо нередовните собственици. От издадените актове, по които няма постъпили плащания, 1 342 са предадени за принудително събиранена Национална агенция за приходите и частни съдебни изпълнители. С длъжниците по непредадените актове са подписани протоколи за издължаване на вноски в разумни срокове. При спазване на поетия ангажимент от тяхна страна, принудителни действия не се предприемат, обясниха от местната управа.

През 2014 година служителите отсектор „Отчитане на приходите” са издали 151 600 приходни компютърни квитанции за инкасираните суми и са осчетоводили по сметки на задължени лица 38 689 платежни документа.