Плевен: Медицинският университет създаде Център за обучение към Факултет „Медицина“

Общество
03.01.2019 | 16:12 ч.

   

Медицински университет – Плевен (МУ - Плевен), приключи успешно реализацията на проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ - Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., от които 591 286,64 лв. са европейски средства, а националното финансиране е 104 344,70 лв. със срок за изпълнение от 12.04.2017 г. до 31.12.2018 г., информираха от вуза. Ръководител на екипа по проекта е проф. д-р Мария Средкова, координатор е доц. д-р Галя Ставрева, заместник-ректор по научноизследователска дейност. Членове на екипа са доц. д-р Пенчо Тончев - администратор научноизследователска дейност, Анелия Луканова - счетоводител, и Ваня Панчева - юрист.

Основната цел на проекта бе да надгради функциониращото докторантско училище на МУ – Плевен, със специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите към Факултет „Медицина“, поясниха от висшето учебно заведение. По този начин, допълниха оттам, бе създаден Център за подкрепа на развитието на докторанти, специализанти и млади учени, който осигурява високо качество на тяхното обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда. Специфичните цели на проекта са насочени към повишаване на мотивацията на докторантите, специализантите, преподавателите и младите учени във Факултет „Медицина“ за академична и научноизследователска кариера чрез предлагане на иновативно и качествено обучение.

В резултат на успешното изпълнение на дейностите по проекта целевата група от над 100 активни участници, от които 36 докторанти, 12 постдокторанти, 40 специализанти и 12 преподаватели, получиха високотехнологично обучение и възможности за професионална реализация в научната сфера. Благодарение на създадени по-добри условия за работа, на проведените курсове за повишаване на квалификацията и достъпа до специализирано оборудване, те имаха възможност да разгърнат научния си потенциал. В резултат на повишената мотивация за академична кариера 12 лица от целевата група са зачислени в докторантура, 5 докторанти успешно защитиха дисертационните си трудове, а други двама са в процес на защита.

Шест са основните дейности по реализацията на проекта за стимулиране на академичното развитие и професионалното израстване на целевата група от докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

В рамките на дейност „Разработване на учебна програма и провеждане на курсове по ключови компетенции за успешна научна кариера“ е създаден и успешно функционира Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет "Медицина" на МУ – Плевен. По тази дейност в проведените курсове са обучени 57 лица от целевата група.

По дейност „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ са осигурени възможности за провеждане на интерактивно обучение на 40 специализанти и докторанти от хирургическите специалности чрез участие в 24 занятия, включващи 6 модула.

Дейност 3 е „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“. В тази връзка са проведени два двудневни интерактивни семинара с участието на 50 специализанти, докторанти, постдокторанти и преподаватели.

По дейност 4 “Практическо обучение по програма "Експериментална наука" е разработена учебна програма за практическо обучение по „Експериментална наука“ и са проведени два специализирани курса с участието на 10 докторанти, постдокторанти, специализанти и преподаватели.

По дейност 5 „Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на лицата от целевата група“ е осигурена индивидуална подкрепа на 48 лица от целевата група за изготвяне на публикации в научни списания и на научни доклади за участие в научни форуми. Също така е оказана финансова подкрепа на 40 лица за повишаване на квалификацията чрез участие в курсове и специализации в научноизследователски центрове със съвременно оборудване и уникална научна апаратура в страната и чужбина.

И дейност 6 - „Активна промоция на докторантите, специализантите и младите учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“. По този показател са проведени два научни форума - „Ден на учения“ и „Наука и бизнес“ за представяне на научните постижения и проекти на лицата от целевата група пред потенциални работодатели.

 

 

 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

- Може да е умна,

пък да не го показва?

- А може да е тъпа

и да не го крие!

АРХИВ | изберете две дати