Парламентът прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси

Политика
24.11.2023 | 16:17 ч.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. „За“ гласуваха 93 народни представители, „против“ бяха 37, а „въздържал се“ - 16.

В мотивите към законопроекта е записано, че се предлага прецизиране на разпоредбите, свързани с ползване на данъчни облекчения за сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление, продиктувано от промени в Закона за енергийната ефективност и наредбите по неговото прилагане.

Друго предложение е данъкът върху превозните средства по отношение на корабите да се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на корабите, поддържан от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Предлага се въвеждане на образци на заявления и документи, издавани от общините, за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци.

Предвижда се размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите в границите, определени в закона.

Предлага се уеднаквяване на размера на оборота на данъчно задължените лица, който размер е едно от условията за прилагане на патентен данък, с размера на прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Предлага се прецизиране на описанието на конструкция с код М1 в закона. Друго предложение е да се актуализира базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години.

Предвижда се ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи.

Предлага се въвеждане на патентен данък за юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения.

В преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане относно непризнаване за данъчни цели на счетоводните разходи за изкупуване на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения.

Депутатите намалиха срока за предложения между първо и второ четене на три дни, предава БТА.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.