ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Ставерци обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

Обяви и съобщения
07.06.2023 | 13:48 ч.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

село Ставерци,общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул."Цанко Церковски" № 29, тел.06550 2223

e-mail: m.minova@abv.bg, staverci-osnovno@abv.bg


О Б Я В А

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ставерци, обявява публичен търг с тайно наддаване на основание  Заповед № РД 18- 367/06.06..2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Предмет на публичния търг е отдаване под наем, за срок от 5 (пет) стопански години, считано от началото на стопанската 2023/2024 г. на земеделски земи, собственост на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ставерци, по КККР на с. Ставерци, описани, както следва: 

1. Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе на 19.06.2023г. от 14.30 ч. в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ставерци в Училищната стая. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.06.2023г. от 14.30 ч.,  при същите условия.

2. Начална тръжна цена (годишен наем)85,00лв./дка (осемдесет и пет лева).

Забележка: Съгласно изискванията на чл.45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, наемната цена е сума необлагаема с ДДС.

3. Цена на тръжна документация – Цена на документацията 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. на 16.06.2023г. /до 16.00 ч. на 23.06.2023г. за повторния търг/ в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN   BG76 IABG 7473 3110 0020 00

BIC      BG IABGSF

Банка    Интърнешънъл Ассет Банк

Вид     в касата на училището или  по банков път

4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 16.06.2023г. (до 16:00ч. на 23.06.2023г. – за повторен търг), в дирекцията на училището, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем за всеки имот /по отделно за всеки имот за който кандидатът ще участва/, внесен в срок до 16.00 часа на 16.06.2023 г. (до 16.00 часа на 23.06.2023 г. за повторния търг), в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG76 IABG 7473 3110 0020 00

BIC      BG IABGSF

Банка  Интърнешънъл Ассет Банк

Вид Плащане по банков път

6. Оглед на имота – може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.

7. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация: тел. 0878741584  – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”с.Ставерци

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.