ОУ "Хр. Ботев" в село Комарево обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

Обяви и съобщения
13.06.2023 | 09:39 ч.

Основно училище ,,Христо Ботев”

село Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен,

5853 Комарево, ул. ,,Хан Аспарух“ № 10, тел. 06356 / 23-09, e-mail: info-1500906@edu.mon.bg 


 

ОБЯВА

 

OУ „Христо Ботев“ с. Комарево, обявява публичен търг с тайно наддаване на основание  Заповед № РД 16-307/30.05.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Предмет на публичния търг е отдаване под наем на земеделски земи, собственост на ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево, по КККР на с. Комарево, за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от началото на стопанската 2023/2024 г., описани както следва: 

 

1.ПИ с идентификатор № 38145.104.27, площ: 14,483 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „СТАНЕВ ТРАП“;

2.ПИ с идентификатор № 38145.104.30, площ: 7,921 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност:  „СТАНЕВ ТРАП“;

3.ПИ с идентификатор № 38145.104.31, площ: 23,492 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „СТАНЕВ ТРАП“;

4.ПИ с идентификатор № 38145.104.32, площ: 3,644 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „СТАНЕВ ТРАП“;

5.ПИ с идентификатор № 38145.105.9, площ: 21,784 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „НОЗДЕРА“;

6.ПИ с идентификатор № 38145.113.5, площ: 5,551 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „СЕЧ. КАМЪК“;

7.ПИ с идентификатор № 38145.122.1, площ: 21,856 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „ОРЛОВЕЦ“;

8.ПИ с идентификатор № 38145.123.19, площ: 9,036 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „ОРЛОВЕЦ“;

9.ПИ с идентификатор № 38145.124.4, площ: 13, 847 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „ОРЛОВЕЦ“;

10.ПИ с идентификатор № 38145.124.9, площ: 4,726 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „ОРЛОВЕЦ“;

11.ПИ с идентификатор № 38145.124.5, площ: 10,927 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „ОРЛОВЕЦ“;

12.ПИ с идентификатор № 38145.131.1, площ: 14,794 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „СИРАЧКИ ДОЛ“;

13.ПИ с идентификатор № 38145.139.1, площ: 22,644 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „КОПРИВСКИ ДОЛ“;

14.ПИ с идентификатор № 38145.140.8, площ: 27,976 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „КОСТОВА ЛИВАДА“;

15.ПИ с идентификатор № 38145.141.10, площ: 83,433 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „КОСТОВ ДОЛ“;

16.ПИ с идентификатор № 38145.141.4, площ: 42,740 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност:  „КОСТОВ ДОЛ“;

17.ПИ с идентификатор № 38145.143.1, площ: 34,347 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „ЦИГАНСКИ ДОЛ“;

18.ПИ с идентификатор № 38145.171.2, площ: 41,567 дка, НТП „Нива“, кат. IV, местност: „ПАДИНАТА“;

19.ПИ с идентификатор № 38145.183.2, площ: 19,312 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „КОПРИВСКИ ДОЛ“;

20.ПИ с идентификатор № 38145.28.4, площ: 31,208 дка, НТП „Нива“, кат. IV, местност: „КАСАТА“;

21.ПИ с идентификатор № 38145.46.11, площ: 20,579 дка, НТП „Нива“, кат. IV, местност: „КАМЕННА МОГИЛА“;

22.ПИ с идентификатор № 38145.54.6, площ: 77,255 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „ТАШОВ ГЕРАН“;

23.ПИ с идентификатор № 38145.57.11, площ: 56,146 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „МАЛЕРА“;

24.ПИ с идентификатор № 38145.57.12, площ: 19,493 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „МАЛЕРА“;

25.ПИ с идентификатор № 38145.57.13, площ: 15,763 дка, НТП „Нива“, кат. VI, местност: „МАЛЕРА“;

26.ПИ с идентификатор № 38145.58.46, площ: 22,314 дка, НТП „Изоставено трайно насаждение“, кат. VI, местност: „КРАВЕНИКА“;

27.ПИ с идентификатор № 38145.70.14, площ: 58,948 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „САРТЛИЙСКИ ДОЛ“;

28.ПИ с идентификатор № 38145.71.19, площ: 22,676 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „МЪЖКОВЕЦ“;

29.ПИ с идентификатор № 38145.74.16, площ: 24,318 дка, НТП „Нива“, кат. IV, местност: „ДОЛНИ МАЛЕР“;

30.ПИ с идентификатор № 38145.77.12, площ: 3,310 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „КЪДРЯ“;

31.ПИ с идентификатор № 38145.77.26, площ: 5,312 дка, НТП „Нива“, кат. V, местност: „КЪДРЯ“;

32.ПИ с идентификатор № 38145.85.4, площ: 19,272 дка, НТП „Нива“, кат.  V, местност: „ДО ОРМАНА“ ;

33.ПИ с идентификатор № 38145.89.1, площ: 3,410 дка, НТП „Нива“, кат. IV, местност: „ОРЛОВЕЦ“;

34.ПИ с идентификатор № 38145.89.2, площ: 5,853 дка, НТП „Нива“, кат. IV, местност: „ОРЛОВЕЦ“;

 

1.Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе на 22.06.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. ,,Хан Аспарух“ № 10, в Училищната стая. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 29.06.2023 г. от 13.00 ч.,  при същите условия.

2.Начална тръжна цена (годишен наем)70, 00 лв./дка (седемдесет лева на дка).

Забележка: Съгласно изискванията на чл.45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, наемната цена е сума необлагаема с ДДС.

3.Цена на тръжна документацияЦена на документацията 25,00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30,00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00 ч. на 21.06.2023 г. /до 16.00 ч. на 28.06.2023 г. за повторния търг/ в касата на училището или по банкова сметка на училището:

Банка:  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Плевен

IBAN: BG27   IABG  7473  3110  0023  00

BIC:   IABGBGSF

4.Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 21.06.2023 г. (до 16:00ч. на 28.06.2023 г. – за повторен търг), в дирекцията на училището, след представяне на документ за закупуването й.

5.Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем за всеки имот /по отделно за всеки имот за който кандидатът ще участва/, внесен в срок до 16.00 часа на 21.06.2023 г. (до 16.00 часа на 28.06.2023 г. за повторния търг), по банкова сметка на училището:

Банка:  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Плевен

IBAN: BG27   IABG  7473  3110  0023  00

BIC:   IABGBGSF

6.Оглед на имотаможе да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.

7.Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация:  тел. 0878741262 – ОУ „Христо Ботев” с. Комарево


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.