От Плевенска област: Четири общини с договори по проект за приемна грижа

Общество
09.01.2012 | 15:03 ч.

Четири общини в Плевенска област ще участват тази година с проект за реализиране на социалната услуга "приемна грижа". Това съобщи Вацка Хорозова, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Плевен. На 30 септември 2011 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект "И аз имам семейство" по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме". Проектът ще се реализира за период от 26 месеца, като финансирането му е в размер на 15 000 000 лева, обясни Хорозова. В процеса на неговата реализация на АСП партнират 82 общини на територията на цялата страна. На 8 декември 2011 г. с общините партньори бяха подписани партньорските споразумения по проекта.

Проектът е разработен като част от мерките за деинституционализация, съгласно Националната стратегия „Визията за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на стратегията. Партньори по проекта са 82 общини на територията на цялата страна.

Основната цел е да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, и на деца в риск от изоставяне, разясни шефката на социалната дирекция в Плевен.

Специфичните цели на проекта са прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа"- доброволна, професионална и заместваща; разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб; създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица и децентрализиране на услугата „Приемна грижа" и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация. Основните дейности по проекта включват популяризиране на социалната услуга „приемна грижа" (доброволна, професионална и заместваща) и увеличаване броя на обучените приемни родители, с цел осигуряване на алтернативна семейна среда за децата от специализираните институции.

Приоритетни целеви групи са децата от 0 до 3-годишна възраст, такива с  увреждания и в риск от изоставяне, както и апробирането на нов модел за предоставяне на услугата - чрез общините като преки доставчици на услугата. В рамките на две години по проекта се предвижда да бъдат обучени най-малко 500 приемни родители и да бъдат настанени поне 600 деца в приемни семейства.

Към всяка община партньор ще бъдат сформирани екипи по приемна грижа, които ще се занимават с популяризиране на услугата на местно ниво, както и с набирането, обучението и оценяването на кандидатите за приемни родители. Специализираните екипи по приемна грижа към общините ще поемат и отговорности по отношение опознавателния процес между приемните родители и децата, осигуряването на индивидуални и групови консултации, както и предоставяне на подкрепа за приемните родители.

По повод изпълнението на проекта в Регионалната дирекция за социално подпомагане - Плевен ще се създаде комисия по приемна грижа - професионален орган, който разглежда кандидатите за приемни родители и ги утвърждава/отхвърля. Новото, което е уникално като практика в страната, е включването като член на комисията на действащ приемен родител, обясни Хорозова. Ролята и функциите на дирекция „Социално подпомагане" - отдел „Закрила на детето" се ограничава в рамките на орган по закрила - настанява детето и контролира настаняването.

Крайна цел на проекта е и въвеждането на единен финансов стандарт за услугата „приемна грижа". Работата по проекта ще има положителен ефект и за намаляването на безработицата, особено в малките населени места, чрез създаването на заетост за професионални приемни родители.

 

Приемната грижа е алтернативна форма на отглеждане на деца. Това е мярка на закрила, регламентирана със Закона за закрила на детето у нас. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат поставени в условията на семейство. Целта е децата да бъдат отгледани в семейство и така да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Има деца, чиито родители остават да бъдат родители на детето, макар че в определен момент са в криза или изпитват трудност в отглеждането му. В тези случаи приемната грижа е най-добрият вариант за детето, отколкото настаняване в институция. Това са ситуации, в които биологичните родители са живи и могат да се грижат за децата си, но поради някакво стечение на обстоятелствата в момента нямат възможност да сторят това. Причината често пъти е тежко заболяване на родителите, криза в семейството и др. Приемната грижа е подходяща и за деца, които нямат друг начин да опознаят семейните взаимоотношения. Обикновено това са деца, които трайно са отглеждани от институция.

Повече информация за социалната услуга можете да намерите и на сайта www.priemime.bg.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.