Официалните ветеринарни лекари ще извършват преглед на закланите агнета във фермите

Бизнес
10.04.2020 | 15:17 ч.

Стопаните на дребни преживни животни, които извършват клане във фермите си за предстоящите великденски празници и Гергьовден, трябва строго да спазват общите структурни и хигиенни изисквания. На страницата на БАБХ в интернет са публикувани условията за извършване на такава дейност.
Клане се извършва само във ферми, регистрирани като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Допуска се клане само на дребни преживни животни, собственост на фермера. Месото е предназначено единствено за лична консумация на купувача.
Собственикът на фермата, в която се извършва клане, ще уведомява ОДБХ най-малко 24 часа преди клането, за да бъде осигурен официален ветеринарен лекар, който да извърши преглед на закланите агнета.
При клане във фермата персоналът е задължен да спазва всички санитарно–хигиенни изисквания, както и да използва лични предпазни средства. С цел гарантиране на безопасността на добитото месо закланите животни да се предават от фермера на крайния потребител без излишна забава.
Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в цялата страна изготвят списъци на фермите, от които гражданите ще може да закупуват заклани агнета за лична консумация. Списъците ще бъдат поставени на видно място в сградите на ОДБХ.