Община Пордим обявява търг за отдаване под наем на ниви в землището на с. Одърне

Обяви и съобщения
14.09.2023 | 14:18 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

 

О Б Я В Я В А

 

На 04.10.2023 г. от 11:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в землището на с. Одърне, съгласно Приложение на имотите, при начална тръжна цена от 100,00 лв/дка или общо 8 735,00 лв. за 87,350 дка.

Депозит за участие в размер на 873,50 лв. /осемстотин седемдесет и три лева и петдесет стотинки/, платими по банкова сметка на община Пордим - IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 03.10.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.10.2023 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.pordim.bg/, меню „Търгове и конкурси“, подменю за съответния търг. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 03.10.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.10.2023 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на земеделските земи, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 03.10.2023 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 10.10.2023 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметско наместничество  с. Одърне.

При необходимост втори търг ще се проведе на 11.10.2023 г., от 11:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.