Община Пордим обявява търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади

Обяви и съобщения
02.08.2023 | 14:09 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

 

О Б Я В Я В А

 

На 23.08.2023 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – в землищата на гр. Пордим, с. Борислав, с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Катерица, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Обнова, Община Пордим за стопанска 2023/2024 година, съгласно списък /Приложение №1/. В търговете се допускат за участие само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на Община Пордим. Списък с имотите предмет на търга /Приложение 1/ са публикувани на официалната интернет страница на Община Пордим: www.pordim.bg ,в раздел - търгове.

Договорите ще се сключват за срок от 1 (една) стопанска година 2023/2024.

Търговете ще се проведат по землища и часове, както следва:

  • гр. Пордим от 11:00 ч.;
  • с. Борислав от 11:30 ч.;
  • с. Вълчитрън от 13:00 ч.;
  • с. Згалево от 13:30 ч.;
  • с. Каменец от 14:00 ч.;
  • с. Катерица от 14:30 ч.;
  • с. Одърне от 15:00 ч.;
  • с. Тотлебен от 15:30 ч.;
  • с. Обнова от 16:00 ч.

В случай, че търгът се обяви за непроведен, втори такъв да се проведе на 30.08.2023 г. от 13:30 часа.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв./дка (десет лева на декар).

Стъпка на наддаване 10 на сто от началната тръжна цена.

Документи за участие в търга могат да се изтеглят от страницата на Община Пордим в интернет.

Депозит за участие 50% от началната тръжна годишна цена на декар за съответната част на имота, предмет на търга, се внася в касата на общината в срок до 17:00 часа на 21.08.2023 г., а в случай на повторен търг до 17:00 ч на 28.08.2023 г.

Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 21.08.2023 г. с представител на Дирекция УТОСПП при Община Пордим, а в случай на повторен търг до 15:00 ч на 28.08.2023 г.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на Община Пордим в срок до 17:00 ч на 21.08.2023 г. в надписан, непрозрачен плик, а в случай на повторен търг до 17:00 ч на 28.08.2023 г. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Начин на плащане на спечелилия търга: В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта по чл. 73, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на Общински съвет Пордим, Кметът на общината сключва договор за наем. Спечелилият търга заплаща годишния наем за стопанската 2023/2024 година при сключване на договора. С внесения депозит се извършва прихващане на годишнaта наемна цена.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.


 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.