Община Пордим обявява търг за отдаване под наем на язовир „Садина 1“

Обяви и съобщения
26.02.2024 | 12:10 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

 

О Б Я В Я В А

 

На 20.03.2024 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Садина 1“ – имотен № 500815 по КВС (с идентификатор 57772.500.815, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 25,848 дка, актуван с акт за публична общинска собственост № 123/14.06.2000 г., при начална тръжна цена от 60,00 лв. / дка. или общо 1 550,88 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС годишен наем.

Депозит за участие в размер на 155,09 лв. /сто петдесет и пет лева и девет стотинки/, платими по банкова сметка, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка в срок до 17:00 ч. на 19.03.2024 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 26.03.2024 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.pordim.bg/, меню „Търгове и конкурси“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 19.03.2024 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 26.03.2024 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 27.03.2024 г. от 10:30 часа.

За допълнителна информация на телефони: 06513 2217.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.