Община Пордим обявява търг за отдаване под наем на ниви в землището на с. Катерица

Обяви и съобщения
31.07.2023 | 11:28 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

 

О Б Я В Я В А

 

На 16.08.2023 г. от 11:15 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в землището на с. Катерица, съгласно Приложение на имотите, при начална тръжна цена от 100,00 лв/дка или общо 11 435,30 лв. без ДДС за 114,353 дка.

Депозит за участие в размер на 1 143,53 лв. /хиляда сто четиридесет и три лева и петдесет и три стотинки/, платими по банкова сметка на община Пордим - IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 15.08.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 22.08.2023 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.pordim.bg/, меню „Търгове и конкурси“, подменю за съответния търг. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 15.08.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 22.08.2023 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на земеделските земи, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 15.08.2023 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 22.08.2023 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметско наместничество  с. Катерица.

При необходимост втори търг ще се проведе на 23.08.2023 г., от 11:15 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.