Община Пордим обявява търг за отдаване под наем на терени

Общество
28.09.2022 | 11:12 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

 

О Б Я В Я В А

 

На 12.10.2022 г. от 13:30 ч в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за 2 имота в землището на гр. Пордим , както следва:

за стопанската 2022/2023 година. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

В случай, че търгът се обяви за непроведен, втори такъв ще се проведе на 19.10.2022 г. от 13:30 ч.

Начална тръжна цена в размер на 10,00 лв./дка (десет лева на декар).

Стъпка на наддаване 10 на сто от началната тръжна цена.

Документи за участие в търга могат да се изтеглят от страницата на Община Пордим в интернет.

Депозит за участие 50% от началната тръжна годишна цена на декар за съответния имот/имоти, предмет на търга, се внася в касата на общината, или по сметка IBAN: BG 18IORT73803337000000, Bic код IORTBGSF при Инвестбанк в срок до 17:00 ч. на 10.10.2022 г., а в случай на повторен търг до 17:00 ч. на 17.10.2022 г.

Оглед на имотите, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 10.10.2022 г. с представител на Дирекция УТОСПП при Община Пордим, а в случай на повторен търг до 15:00 ч. на 17.10.2022 г.

Договорите се сключват за 1 (една) стопанска година - 2022/2023.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от кандидатите в Информационния център на Община Пордим в срок до 17:00 ч. на 10.10.2022 г. в надписан, непрозрачен плик, а в случай на повторен търг до 17:00 ч. на 17.10.2022 г. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Начин на плащане на спечелилия търга: В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта по чл.73, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на Общински съвет - Пордим, и на основание чл. 75 , ал. 2 от същата, кметът на общината сключва договор за наем. Спечелилият търга, заплаща наем за стопанската 2022/2023 година при сключване на договора. С внесения депозит се извършва прихващане на годишнaта наемна цена.

За допълнителна информация тел.: 06513/ 21 21; 22 17.

 

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.