Община Пордим обявява търг за продажба на ДМА и имоти

Общество
16.08.2022 | 09:52 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

О Б Я В Я В А

 

 

На  31.08.2022 г. от 10:50 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на ДМА (движима вещ), моторно превозно средство – багер, модел ЕХ 025, с рег.№ ПлАЕ 24-89, рама № 3326940, собственост на кметство с. Тотлебен при начална тръжна цена в размер на 570,00 лв. /петстотин и седемдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие в размер на 30 на сто от началната тръжна цена – 171,00 лв. /сто седемдесет и един/, платими по банкова сметка на Община Пордим, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, при ТБ “Инвестбанк“ АД - клон Плевен, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

На  31.08.2022 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост - дворно място, съставляващо УПИ V, кв. 66 по регулационния план на с. Одърне, с площ от 1 450 кв.м., АОС № 45/10.01.1996 г., при начална тръжна цена в размер на 9 115,00 лв. /девет хиляди сто и петнадесет лева/ без ДДС, съответно 10 938,00 лв. /десет хиляди деветстотин тридесет и осем лева/ с ДДС.

Депозит за участие в размер на 30 на сто от началната тръжна цена – 2 734,50 /две хиляди седемстотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки/, платими по банкова сметка на Община Пордим, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, при ТБ “Инвестбанк“ АД - клон Плевен, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

На  31.08.2022 г. от 11:10 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост - дворно място, съставляващо УПИ VI, кв. 66 по регулационния план на с. Одърне, с площ от 1 520 кв.м., АОС № 46/10.01.1996 г., при начална тръжна цена в размер на 9 555,00 лв. /девет хиляди петстотин петдесет и пет лева/ без ДДС, съответно 11 466,00 лв. /единадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева/ с ДДС.

Депозит за участие в размер на 30 на сто от началната тръжна цена – 2 866,50 /две хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, платими по банкова сметка на Община Пордим, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, при ТБ “Инвестбанк“ АД - клон Плевен, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

На  31.08.2022 г. от 11:20 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 2058/21.02.2018г., представляващ празно дворно място, съставляващо УПИ XIV-56, в кв.71, по регулационния план на гр. Пордим, с обща площ 550 кв.м., с предназначение „За производствена и складова дейност“, при начална тръжна цена в размер на 3 950,00 лв. /три хиляди деветстотин и петдесет лева / без ДДС, съответно 4 740,00 лв. /четири хиляди седемстотин и четиридесет лева/ с ДДС.

Депозит за участие в размер на 30 на сто от началната тръжна цена – 1 185,00 /хиляда сто осемдесет и пет/, платими по банкова сметка на Община Пордим, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, при ТБ “Инвестбанк“ АД - клон Плевен, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

На  31.08.2022 г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 94/22.03.1999 г., представляващ дворно място, съставляващо УПИ I, кв. 22 от 2 170 кв.м., масивна еданоетажна сграда – склад, с обща площ 88 кв.м., навес – 21 кв.м., масивна едноетажна сграда с обща площ 44 кв.м. по плана на с. Катерица, при начална тръжна цена в размер на 10 720,00 лв. /десет хиляди седемстотин и двадесет лева/ без ДДС, съответно 12 864,00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева/ с ДДС.

Депозит за участие в размер на 30 на сто от началната тръжна цена – 3 216,00 /три хиляди двеста и шестнадесет лева/, платими по банкова сметка на Община Пордим, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, при ТБ “Инвестбанк“ АД - клон Плевен, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

На  31.08.2022 г. от 11:40 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1118/17.12.2001 г., представляващ дворно място, съставляващо УПИ I-196, кв. 22 от 1 400 кв.м., по плана на с. Борислав, заедно с построената в него паянтова едноетажна сграда „Общински дом“ - 100 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 7 140,00 лв. /седем хиляди сто и четиридесет лева/ без ДДС, съответно 8 568,00 лв. /осем хиляди петстотин шестдесет и осем лева/ с ДДС..

Депозит за участие в размер на 30 на сто от началната тръжна цена – 2 142,00 /две хиляди сто четиридесет и два лева/, платими по банкова сметка на Община Пордим, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, при ТБ “Инвестбанк“ АД - клон Плевен, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим /www.pordim.bg/, меню „Търгове и конкурси“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на имотите, предмет на търговете може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 05.09.2022 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или съответното кметство.

При необходимост втори търг ще се проведе на 07.09.2022 г. в съответния час.

За допълнителна информация на телефон: 06513 2217.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.