Община Пордим обявява търг за отдаване под наем на части от сгради

Общество
16.08.2022 | 09:50 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

О Б Я В Я В А

 

 

На 31.08.2022 г. от 10:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част с площ от 30 кв.м. от сграда „Автоспирка“, находяща се в УПИ I, стр.кв. №19 по регулационния план на с. Каменец, община Пордим, актувана с акт за частна общинска собственост № 75 от 03.12.1997 г., за откриване на заведение за хранене и развлечение, кафе-аперитив, при начална месечна тръжна цена 90,00 лв. без ДДС, съответно 108,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие в размер на 27.00 лв. /двадесет и седем лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

На 31.08.2022 г. от 10:40 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост №148/22.08.2000 г., за разкриване на кабинет „женска консултация“ – предоставяне на специализирани извънболнични медицински услуги в областта на женското здраве и майчинство на територията на гр. Пордим, както следва:

Помещения с обща площ 27,30 м², включващи:

- лекарски кабинет №16, II етаж – 12,00 кв.м.;

- лекарски кабинет №17, II етаж – 15,30 кв.м.,

при начална месечна тръжна цена в размер на 5,46 лв. (пет лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС, съответно 6,55 лв. (шест лева и петдесет и пет стотинки) с ДДС

Депозит за участие в размер на 2,73 лв. /два лева и седемдесет и три стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.pordim.bg/, меню „Търгове“, подменю за съответния търг. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.09.2022 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на обектите, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 30.08.2022 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 05.09.2022 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметство с. Каменец.

При необходимост втори търг ще се проведе на 07.09.2022 г. в съответния час.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.