Общински съвет – Плевен измени решението си за отдаване под наем на части от общински имоти за павилиони

Бизнес
27.02.2020 | 12:40 ч.

Общински съвет - Плевен, измени решението си за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони. Решението бе гласувано на сесията в края на януари, но бе върнато за ново разглеждане от кмета на Общината и областния управител на Област Плевен с мотиви за незаконосъобразност и обсъдено отново днес в залата.

На 5 януари 2015 г., на основание съответните законови разпоредби, решения и одобрени схеми за разполагане, са сключени договори за наем за части от имоти - публична и частна общинска собственост, на територията на Плевен за поставяне на павилиони. Към 05.01.2020 г. срокът на тези договори е изтекъл, което налага провеждане на нова процедура за отдаване под наем на посочените терени.

След дебат, по време на който и днес в залата присъстваха ползватели на павилионите, Общинският съвет прие отдаването под наем на частите от 53 имота - публична и частна общинска собственост, да бъде за срок от 10 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен.

Решението бе допълнено и с условия за участие в конкурса. До участие се допускат кандидати, които отговарят на следните шест изисквания:

  • да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват стопанска дейност;
  • чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава членка на Европейския съюз;
  • да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство;
  • да нямат задължения към Община Плевен;
  • да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен;
  • да запазят предназначението на имота;

При конкурсната процедура тежест при оценяване на офертите ще имат 50 на сто инвестиционна програма за поддържане на прилежащия терен към обекта и 50 на сто конкурсната наемна цена.

Решението бе прието с 38 гласа „за“, 2 „въздържал се“, против няма.

 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

- Къде си, цял ден те търся, не мога да те намеря?!!

- Ееее, шефе, добър работник трудно се намира!!!

 

АРХИВ | изберете две дати