Представиха „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“

Общество
24.02.2021 | 18:28 ч.

На 24 февруари се състоя заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Община Плевен представи изпълнените дейности и постигнати цели, резултати и индикатор по проекта. Подробно бе представен основният продукт на проекта – разработената „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ (КАВ), като важен стратегически управленски документ, очертаващ визията и адекватни към местните условия мерки, водещи до достигане качество на атмосферния въздух в Плевен, съответстващо на нормативните изисквания. Изготвянето на Програмата за КАВ на Община Плевен е основано на ангажименти, произтичащи от националното и транспонираното европейско законодателство за опазване чистотата на атмосферния въздух. Програмата е инструментът, даващ бъдещия хоризонт за практическа реализация на мерки и дейности с инвестиционен характер, които ще подобрят качеството на въздуха в община Плевен, ведно с осигурена здравословна среда за живот на населението и висока степен на защита на околната среда в нейната цялост.

Постигнатите резултати представиха ръководителят на проекта Павлина Станчовска и  Цветелина Иванова - експерт КАВ и координация по проекта. Тя заяви, че Община Плевен си поставя за цел дните с наднормено замърсяване на атмосферния въздух да бъдат не повече от 35 годишно. По думите й дните със силно замърсяване са били над 80 за една година, но в резултат на предприетите екологични мерки през 2020 г. броят им е намален наполовина. Тъй като битовото отопление е основен замърсител в момента, затова се предвижда градът да кандидатства по подходящи европейски програми за подмяна на този вид отопление на домакинствата. 

За подобряване на атмосферния въздух бе подчертана ролята на електрифицирания градски транспорт, както и редовното измиване на улиците. През миналата година са изразходвани 400 000 лева за измиване три пъти на улиците от март до октомври.

На заключителната пресконференция присъстваха и  заместник-кметовете  на Община Плевен арх.Невяна Иванчева и Милен Яков.

В допълнение, предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и се отнасят предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух на Плевен като битово отопление и автомобилен транспорт.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране: 209 053,75 лв., и национално съфинансиране: 36 891,84 лв., представляващи 100%  БФП.

Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19.03.2019 г. - 03.03.2021г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

Още по темата

Коментирай

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.