Община Гулянци обявява търг за продажба на товарен автомобил

Обяви и съобщения
05.01.2023 | 15:26 ч.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:06561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

 О Б Я В А

Община Гулянци, обл. Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09-7/ 05.01.2023 г. на Кмета на общината обявява публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на движима вещ – товарен автомобил, частна общинска собственост, чрез представяне на предложения в затворени пликове по приложената оферта.

1. Предмет на търга: Товарен автомобил ГАЗ 33027 с рег. № ЕН0097АТ с дата на първа регистрация 23.12.1999 г., (VIN) – XTH330270X1756025;, вид гориво: Бензин, цвят: сив/бял, обем на двигателя : 2445 cm³., брой места за сядане + място за водача: 2+1, максимална мощност – 73 Kw., при начална тръжна продажна цена в размер от 1200.00 лева без ДДС (хиляда и двеста лева с ДДС).

2. Начин и срок на плащане: Обявеният за спечелил участник е длъжен да внесе сумата до 30 дни от връчване на заповедта по чл.77 ал.1. от НРПУРОИ по банкова сметка на общината - № BG43SOMB91308436323644, вид плащане 445500 – продажба на движима вещ.

3. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 17.01.2023 г. от 13:00 ч. в стая № 212 в сградата на Общинска администрация Гулянци с адрес: гр. Гулянци, обл. Плевен, ул. „Васил Левски“ №32.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за движимата вещ, нов търг ще се проведе на 25.01.2023 г. в същия час и при същите условия.

4. Размер на депозита за участие: Размера на депозита за участие в търга е 10% от определената начална тръжна цена или 120.00 лева. Плащането на депозита за участие в търга се извършва в български лева по банков път,  по сметка на Община Гулянци  в „Общинска банка“ АД №BG45SOMB91303336322501, BIC: SOMBBGSF с основание: депозит за участие в търг.

5. Място за получаване на документи за участие в търга, тяхната цена и място на заплащането им: Документи за участие се получават в стая № 212 на общинска администрация Гулянци, ул. „Васил Левски“ №32 срещу представен документ за платена такса в размер на 36.00 лв. с ДДС внесени  по сметка № BG43SOMB91308436323644, „Общинска банка“ АД – SOMBBGSF, вид плащане 447000.

6. Място за подаване на документи за участие в търга и краен срок: Документи за участие в търга се подават в центъра за обслужване на граждани на Община Гулянци (деловодство), гр. Гулянци, ул. „Васил Левски“ №32 от 8:30 до 17:00 часа всеки работен до 16.01.2023 г. включеително (а при повторен търг до 24.01.2023 г. включително).

7. Оглед на обекта – от 08:30 – 12:00 ч. и от 12:30 - 17:00 ч. всеки работен ден.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.