Община Гулянци напомня: Предстои регистрация на лицата, отглеждащи селскостопански животни

Бизнес
08.05.2020 | 16:01 ч.

Община Гулянци съобщава, че всички лица, които отглеждат селскостопански животни и птици – независимо от вида им, подлежат на регистрация в Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Плевен.

Заявления се подават до кмета/кметския наместник на населеното място по ред и при условия, регламентирани в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Образец на заявлението за регистрация можете да намерите в общината/кметството или да изтеглите от страницата на Община Гулянци.


Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдните обекти - лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът.
Заявлението за регистрация се подава чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.
В 7-дневен срок от получаване на заявленията  директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба. В състава на комисията се включват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование, кметът или кметският наместник или оправомощено от него лице.
В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските.
При отстраняване на пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок заявителят писмено информира ОДБХ чрез кмета или кметския наместник. В срок до 7 работни дни комисията  извършва повторна проверка на обекта. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на директора на ОДБХ.
В срок до три работни дни от представяне на становището или на протокола директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистъра и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба.
Областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по чл. 137б, ал. 2, за всеки новорегистриран обект.
Отказът по ал. 17 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


За регистрация на животновъден обект - лично стопанство, и за въвеждане на данните от идентификацията на животните в него в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса.


Регистърът по ал. 6 за животновъдните обекти - лични стопанства, съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение;
2. ветеринарен регистрационен номер на обекта;
3. име и постоянен адрес на собственика;
4. адрес/местонахождение на обекта;
5. вид и брой на животните в обекта;
6. промени във вписаните обстоятелства.
Регистрацията на животновъдните обекти е безсрочна.

Още по темата

Коментирай

 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

- Вярно ли е, че си се развел с жена си, а после си се оженил за балдъзата?!

- Вярно е.

- Защо, бе човек?!

- Свикнах с тъщата...

АРХИВ | изберете две дати