Община Долна Митрополия обявява търг за продажба на имот

Обяви и съобщения
27.01.2023 | 12:03 ч.

         О Б Я В А

В изпълнение на Решение № 665 от 25.11.2022. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-14от 13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 3100 кв.м., ведно с построената в същия масивна едноетажна нежилищна сграда с площ 121 кв.м. находящи се в кв. 23 по плана на с.Гостиля, област Плевен /АОС № 8858 от 17.09.2016 г., и АОС №8859 от 17.09.2016година/.

1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 08.02.2023 г., от 10:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.02.2023 г. в същия час и при същите условия.

2. Начална тръжна цена13 040,00 лв. без ДДС (тринадесет хиляди и четиридесет лева), включваща:

  • Цена на дворното място / кв.23 по плана на с. Гостиля/ с площ 1730кв.м. – в размер на 9656,00 лв. /девет хиляди шестстотин петдесет и шест лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.5 т.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
  • Цена на сградите, построени в имота – в размер на 3 384,00 лв. /три хиляди триста осемдесет и четири лева/ без ДДС - сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/;

3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 07.02.2023г. (до 16:00 ч. на 14.02.2023г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

            4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 07.02.2023г. (до 16:00 ч. на 14.02.2023г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 1304,00 лв. /хиляда триста и четири лева/ внесен до 16:00ч. на 07.02.2023г. /до 16:00ч. на 14.02.2023г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

  BIC IABGBGSF

  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

 6. Оглед на имота  може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.

 7. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.