Община Долна Митрополия обявява търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети в селата Комарево, Победа, Подем и Ореховица

Обяви и съобщения
07.08.2023 | 12:19 ч.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВ​А

 

В изпълнение на Решение № 782 от 27.06.2023 год. на Общински съвет – Долна Митрополия  и на основание Заповеди №№ РД-08-386/01.08.2023г.; РД-08-377/01.08.2023г.; РД-08-379/01.08.2023г.; РД-08-380/01.08.2023г.; РД-08-381/01.08.2023г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.

1. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 18.08.2023 г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва:

1.1. От 09:30 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 18.72 кв.м., ½  от манипулационна с площ 6.24 кв.м., чакалня с площ 5.44 кв.м., 1/3 от сервизно помещение с площ 0.80 кв.м., находящи се в Здравен дом, разположен в УПИ VI-423, кв.14 по плана на с.Комарево /АОС №153/06.10.1998 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 14,98лв. /Четиринадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС или 17,98 лв. /седемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ с ДДС;

1.2. От 10:00 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 11.33 кв.м., манипулационна с площ 13.48 кв.м.,  чакалня с площ 16.01 кв.м., санитарен възел с площ 2.61 кв.м., находящи се в Здравна служба, разположена в УПИ V, кв.6 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС №206/06.01.2000 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 13,70 лв. /тринадесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС или 16,44 лв. /шестнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ с ДДС;

1.3. От 11:30 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 17.36 кв.м.,  манипулационна с площ 14.56 кв.м.,  чакалня и коридор с площ 9.00 кв.м., санитарен възел с площ 6.00 кв.м., находящ се в Поликлиника, разположена в УПИ II-471, 472 в кв.6 по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 8860/15.09.2016 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 19.29 лв. /деветнадесет лева и двадесет и девет стотинки/ без ДДС или 23,15 лв. /двадесет и три лева и петнадесет стотинки/ с ДДС;

1.4. От 13:30 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15.40 кв.м., ½ от манипулационна с площ 3.06 кв.м., ½ от манипулационна с площ 6.77 кв.м., 1/3 от чакалня с площ 4.86 кв.м., 1/3 от санитарен възел с площ 2.29 кв.м., 1/3 от баня с площ 1.33 кв.м, находящи се в Здравна служба, разположена в кв.88, пл.№ 672 по плана на с.Ореховица, област Плевен /АОС №154/06.10.1998 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 14,73лв. /четиринадесет лева и седемдесет и три стотинки/ без ДДС или 17,68 лв. /седемнадесет лева и шестдесет и осем стотинки/ с ДДС;

1.5. От 14:00 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 12.60 кв.м., ½ от манипулационна с площ 3.06 кв.м., ½ от манипулационна с площ 6.77 кв.м., 1/3 от чакалня с площ 5.85 кв.м., 1/3 от санитарен възел с площ 2.29 кв.м., 1/3 от баня с площ 1.33 кв.м, находящи се в Здравна служба, разположена в кв.88, пл.№ 672 по плана на с.Ореховица /АОС №154/06.10.1998 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 13.35 лв. /тринадесет лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС или 16,02 лв. /шестнадесет лева и две стотинки/ с ДДС.

2.  При неявяване на кандидати, повторни публични търгове за всеки един от имотите ще се проведе на 25.08.2023г. в същия час и при същите условия.

3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 17.08.2023г. (до 16:00 ч. на 24.08.2023г. – за повторените търгове) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

            4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 17.08.2023г. (до 16:00 ч. на 24.08.2023г. – за повторените търгове), в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие за всеки един от имотите, в размер на 10 % от НТЦ без ДДС, представляващ сума в размер както следва:

- За имота описан в точка 1.1 - 1,50 лв. /един лев и петдесет стотинки/;

- За имота описан в точка 1.2 – 1,37 лв. /един лев и тридесет и седем стотинки/;

- За имота описан в точка 1.3 – 1,93 лв. /един лев и деветдесет и три стотинки/;

- За имота описан в точка 1.4 – 1,47 лв. /един лев и четиридесет и седем стотинки/;

- За имота описан в точка 1.5 – 1,34 лв. /един лев и тридесет и четири стотинки/.

Депозитът се внася в срок до 16.00 ч. на 17.08.2023г. /до 16.00 ч. на 24.08.2023г. за повторните търгове/ в касата на Общината (стая 106) или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN BG54IABG74733310030073,

BIC IABGBGSF,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

6. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.

7. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният  търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация тел. 06552/22–81 и 0878 124952 – Отдел „Стопански дейности“.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.