Община Долна Митрополия кани на публично обсъждане на предложение за дългосрочен кредит

Общество
24.11.2022 | 11:06 ч.

П О К А Н А 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ , КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.12. 2022 Г. ОТ 11,00 ЧАСА В САЛОНА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕСКО ДОГОВОР, ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ  “ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИНТИЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ГРАД ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ГРАД ТРЪСТЕНИК И СЕЛО ГОРНА МИТРОПОЛИЯ“

 

Общи параметри на проекта

Община Долна Митрополия възнамерява да изпълни проект за подобряването на енергийната ефективност и модернизация на уличното осветление на градовете Тръстеник, Долна Митрополия и с. Горна Митрополия, чрез сключването на договор с гарантиран резултат – ЕСКО договор. Продължителността на проекта е 5години.

Проектът допринася за повишава качеството на живот в горепосочените населени места и подобряване на екологичната среда посредством въвеждане на модерно и енергоефективно улично осветление. 

Конкретни цели на проекта: 

1. Съобразяване с изискванията на стандартизационен документ за улично осветление СД CEN/TR 13201-1 и български стандарти за улично осветление: БДС EN 13201-2, БДС EN 13201 – 3 и БДС EN 13201 – 5;

2. Реализиране икономия на електрическа енергия 58,8% спрямо базовата линия за подменяните осветители;

3. Повишаване сигурността в градската среда на жителите и гостите на гр. Тръстеник, гр. Долна Митрополия и с. Горна митрополия и превенция на риска.

Обхват на проекта:

Съществуващото улично осветление на град Тръстеник, град Долна Митрополия и с. Горна Митрополия. 

Основни дейности (енергоспестяващи мерки) на проекта:

Проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното осветление на град Тръстеник, град Долна Митрополия и с. Горна Митрополия. ;

- Въвеждане на интегрирана интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното осветление, чрез DATA SIM карти.

Реализирането на проекта се предвижда да се изпълни посредством сключването на договор с гарантиран резултат ( ЕСКО). Изпълнителят на договора поема по-голямата част от финансовия риск. Инвестицията следва да се изплати в рамките на максимум 5 години от реализирани икономии на електрическа енергия и разходи за поддръжка и експлоатация спрямо настоящите разходи на Общината за уличното осветление. 

Мотивите за избор на реализация на инвестицията чрез договор с гарантиран резултат са следните:

- Запазване или намаляване на общите разходи за поддръжка и експлоатация на уличното осветление на годишна база;

- Гарантиране на постигнатия резултат /икономии/ за целия период на договора;

- Отговорността за постигане на заложените резултати от инвестицията (енергийни спестявания и нормативна осветеност) е задължение на изпълнителя по договора.

- Предлаганият вариант за изпълнение на проекта осигурява постигане на значителни финансови икономии и след изтичане периода за изплащане на инвестицията;

Индикативната стойност на договора възлиза на 717 458 лв. с ДДС и се формира по следния начин: 

- Разходи за проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното осветление и въвеждане на интегрирана интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното осветление и прецизиране на времевия график за включване и изключване на осветлението в максимален размер на 690800 лв. с ДДС и разходи за лихви 26 660 лв., представляваща 1,50%.

Финансиране на стойността на договора се предвижда да стане от следните източници:

• Инвестицията ще се изплати от реализираните икономии от разходите за поддръжка и експлоатация, вследствие на направената модернизация и намелените разходи за електрическа енергия.

Въз основа на това и с цел осигуряване на необходимия за изпълнението на проектните дейности ресурс, предлагаме Община Долна Митрополия да поеме дългосрочен дълг за реализиране на договор с гарантиран резултат ( ЕСКО) със следните параметри:

o Максимален размер на дълга – до 750 000лв с ДДС (седемстотин и петдесет хиляди) лева;

o Валута на дълга – български лева;

o Вид на дълга –дългосрочен дълг за реализиране на договор с гарантиран резултат   ( ЕСКО);

o Условия за погасяване

Срок за погасяване – до 5 години, считано от датата на въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки и системата за управление на уличното осветление. 

Източници за изплащане на дълга – реализирани икономии от годишните разходи за електрическа енергия, поддръжка и експлоатация, в резултат на направената инвестиция. 

o Максимален лихвен процент – 1,5 %

o Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – не се предвижда;

o Начин на обезпечение на кредита - не се предвижда

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.