На 19 декември Общинският съвет на Плевен обсъжда новата структура на общинската администрация

Общество
12.12.2019 | 17:03 ч.

Общински съвет - Плевен, се събира за заседание следващата седмица - 19 декември /четвъртък/, от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 20 предложения.

На декемврийското заседание за обсъждане в Общински съвет – Плевен, влизат няколко важни точки, касаещи работата на местния парламент през този мандат. Това са: предложение за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година; предложение за избор на заместник-председатели на Общинския съвет и за избор на съставите на постоянните комисии на ОбС - Плевен.

Пета точка в предварителния дневен ред е предложение за одобряване на актуализирана структура и обща численост на администрацията в Община Плевен. Веднага след това общинските съветници ще обсъждат План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2020 година.

Основната цел на предложената актуализация на структурата на общинската администрация е да се подобри управлението и да се повиши ефективността на администрацията на Община Плевен чрез намаляване на общата й численост и преструктуриране на административните звена съобразно тяхната компетентност, посочва в мотивите си кметът Георг Спартански, който е вносител на предложението. От данните в предложението става ясно, че до момента общинската администрация е структурирана в 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, кметства и населени места, като общата численост е 490,5 щатни бройки, в това число и администрация в кметства и населените места – 81.5 щатни бройки. Предложението на Георг Спартански е структура на общинската администрация с три ресорни заместник-кметове, 11 дирекции, 29 отдела и 2 сектора, с обща численост 358 щатни бройки, администрация в кметствата и населените места – 81,5 щатни бройки и обща численост 439,5 щатни бройки. Намаляването на общата численост да е с 51 щатни бройки /т.е. с 10,39%/. Ако Общинският съвет подкрепи така внесеното предложение - до 2 януари кметът Спартански трябва да утвърди длъжностното разписание, а до 22 януари да приведе общинската администрация в съответствие с приетата структура и численост.

Всички предложения за предстоящото заседание на местния парламент са публикувани на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на Общински съвет“: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-19122019-g

 

 

 

 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

Стил по време на карантина

 
Изкъпах се, 
гримирах се 
и сега ще си правя прическа,
че ще излизам на балкона!

 

 

АРХИВ | изберете две дати