КФН отне лиценза на „ЗК Юроамерикан“ АД

Бизнес
17.12.2019 | 19:35 ч.

Комисията за финансов надзор отне лиценза за извършване на застраховане на „ЗК Юроамерикан“АД, съобщиха от регулатора.

Констатираните от КФН основания за отнемане на лиценза на„ЗК Юроамерикан“ АД  са:

  •  застрахователят не е извършвал дейност за повече от шест месеца;
  • застрахователят е престанал да отговоря на условията за издаване на лиценз, а именно престанал е да спазва изискванията във връзка със системата на управление по глава седма на КЗ и не е представил доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции отговарят на изискванията за квалификация и надеждност;
  • застрахователят е извършил груби нарушения на КЗ.
В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора
 
От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., „ЗК Юроамерикан“ АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни
обезщетения.
 
На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на „ЗК Юроамерикан“ АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания.
 
Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на „ЗК Юроамерикан“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. На същия са връчени задължителни предписания да възложи на съответните служители на „ЗК Юроамерикан“ АД, включително като ги упълномощи изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически действия, в рамките на закона, относно:
 извършването на плащания на ликвидни и изискуеми задължения на „ЗК Юроамерикан“ АД, произтичащи от застрахователни договори,
 извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по които задължено лице е „ЗК Юроамерикан“ АД
 извършването на плащания на битови сметки и други периодични задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.
Представителството на „ЗК Юроамерикан“ АД се осъществява от квестора.
Действия, извършени от името на „ЗК Юроамерикан“ АД в нарушение на представителната власт на квестора, са нищожни.
 
Решението ще бъде изпратено на Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието на Република България за вписване на обстоятелствата, съответно за обявяване на актовете в Търговския регистър.
Решението ще се изпрати за обнародване в Държавен вестник и за него ще се уведомят съответните компетентни органи на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и ще се отправи искане съответните органи
да предприемат действия съгласно тяхното законодателство за забраняване на свободното разпореждане с активи на застрахователя, ако такива се намират на тяхна територия.
След влизане в сила на настоящото решение ще бъде уведомен Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Пълното решение на КФН може да се намери в сайта на Комисията.