Община Долна Митрополия обявява търг за отдаване под наем на пасища

Обяви и съобщения
02.11.2023 | 15:02 ч.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВ​А

 

На основание Заповед № РД-08-619 от 02.11.2023г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Байкал, с.Биволаре, с.Брегаре, с.Божурица, с.Гостиля, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Крушовене, с.Ореховица, с.Подем, с.Рибен, с.Славовица и с.Ставерци само на собственици на ПСЖ, за стопанската 2023-2024 година“. Поземлените имоти са подробно описани и публикувани на интернет страницата на Община Долна Митрополия.

1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 14.11.2023г., от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия.

2. Начална тръжна цена7,00 лева на дка за година, съгласно Решение № 731 от 30.03.2023г. на Общински съвет - Долна Митрополия.

3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС или 30.00 лв. (тридесет лева) с ДДС, внесена до 16:00 ч. на 13.11.2023г. в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN:  BG78IABG74738410032300, BIC: IABGBGSF, Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 13.11.2023г. в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. на 13.11.2023г. в касата на Общината – стая №106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

6. Оглед на недвижимите имоти може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация до датата, определена за провеждане на публичния търг.

7. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879124952 – Отдел „Стопански дейности“ и http://www.dolnamitropolia.bg


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.