Община Долна Митрополия обявява търг за продажба на имот 570 кв. м в с. Победа

Обяви и съобщения
20.10.2023 | 15:02 ч.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВ​А

В изпълнение на Решение № 800 от 28.07.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-543/18.10.2023г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570 кв.м., представляващ УПИ IX, кв.14 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 493 от 08.08.2001г./.

1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 31.10.2023г., от 10:30 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 07.11.2023 г. в същия час и при същите условия.

2. Начална тръжна цена4550,00лв. /четири хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 30.10.2023 г. (до 16:00 часа до 06.11.2023 г.  – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 30.10.2023 г. (до 16:00 часа до 06.11.2023 г.  – за повторен търг), в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 455,00лв. (четиристотин петдесет и пет лева), внесен до 16:00ч. на 30.10.2023 г. (до 16:00 часа до 06.11.2023 г.  за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

  BIC IABGBGSF

  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

 6. Оглед на имота –  може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.

 7. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.

За справки и информация: тел. 06552/ 22–81 и 0879124952 – Отдел „Стопански дейности“.

 

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.