Община Долна Митрополия обявява търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети и част от сграда на кметство

Обяви и съобщения
07.08.2023 | 12:08 ч.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВ​А

 

В изпълнение на Решение № 782 от 27.06.2023 год. на Общински съвет – Долна Митрополия  и на основание Заповеди №№ РД-08-382/01.08.2023г.; РД-08-383/01.08.2023г.; РД-08-384/01.08.2023г.; РД-08-385/01.08.2023г.; РД-08-378/01.08.2023г., РД-08-387/01.08.2023г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.

1. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 17.08.2023 г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва:

1.1. От 09:30 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 13.80 кв.м., ½ от манипулационна с площ 8.70 кв.м., ½ от чакалня с площ 9.74 кв.м., ½ от  санитарен възел с площ 2.58 кв.м., находящи се в Здравна служба с идентификатор 02227.500.488.1.1 по КККР на с.Байкал, област Плевен /АОС № 6786/17.02.2011година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 12,16 лв. /дванадесет лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС или 14,59 лв. /четиринадесет лева и петдесет и девет стотинки/ с ДДС;

1.2. От 10:00 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 12.11 кв.м., манипулационна с площ 12.11 кв.м., коридор с площ 19,72 кв.м., чакалня с площ 4,84 кв.м., сервизно помещение с площ 6.38 кв.м., находящи се в Здравна служба, разположена в УПИ I-334, кв.42 по плана на с.Божурица, област Плевен /АОС №97/03.06.1998 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 16,82 лв. /шестнадесет лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС или 20,18 лв. /двадесет лева и осемнадесет стотинки/ с ДДС;

1.3. От 11:30 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 12.25 кв.м., манипулационна с площ 13.04 кв.м., 1/3 от чакалня с площ 5.19 кв.м., 1/3 от санитарен възел с площ 0.89 кв.м., находящи се в Здравен дом, разположен в УПИ VIІI-1073, кв. 33 по плана на с.Горна Митрополия, област Плевен /АОС № 1291/16.09.2003 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 13,09 лв. /тринадесет лева и девет стотинки/ без ДДС или 15,71 лв. /петнадесет лева и седемдесет и една  стотинки/ с ДДС;

1.4. От 13:00 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 24.08 кв.м., манипулационна с площ 19.22 кв.м., ½ чакалня с площ 5.00 кв.м., ½ санитарен възел с площ 1.33 кв.м, находящи се в Здравна служба, разположена в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Славовица /АОС №160/30.10.1998 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 18,43 лв. /осемнадесет лева и четиридесет и три стотинки/ без ДДС или 22,12 лв. /двадесет и два лева и дванадесет стотинки/ с ДДС;

1.5. От 13:30 ч. - Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15.62 кв.м., 1/3 от манипулационна с площ 4.24 кв.м., 1/3 от коридор с площ 1.75 кв.м., 1/2 от чакалня с площ 4.80 кв.м., 1/3 от  санитарен възел с площ 1.34 кв.м., находящи се в ПОЛИКЛИНИКА, разположена в УПИ ІХ-751, кв.52 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №8561/08.10.2014 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 13.01 лв. /тринадесет лева и една стотинки/ без ДДС или 15,61 лв. /петнадесет лева и шестдесет и един стотинки/ с ДДС;

1.6. От 15:00 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 61.10 кв.м., представляващо част от първия етаж на Административната сграда на Кметство гр.Тръстеник, находяща се в УПИ І-570, 571, кв. 89 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС № 49 от 28.04.1995 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ - 125,00 лв. /сто двадесет и пет лева/ без ДДС или 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ с ДДС.

2.  При неявяване на кандидати, повторни публични търгове за всеки един от имотите ще се проведе на 24.08.2023г. в същия час и при същите условия.

3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 16.08.2023г. (до 16:00 ч. на 23.08.2023г. – за повторените търгове) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

            4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 16.08.2023г. (до 16:00 ч. на 23.08.2023г. – за повторените търгове), в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие за всеки един от имотите, в размер на 10 % от НТЦ без ДДС, представляващ сума в размер както следва:

- За имота описан в точка 1.1 - 1,22 лв. /един лев и двадесет и две стотинки/;

- За имота описан в точка 1.2 – 1,68 лв. /един лев и шестдесет и осем стотинки/;

- За имота описан в точка 1.3 – 1,30 лв. /един лев и тридесет стотинки/;

- За имота описан в точка 1.4. – 1,84 лв. /един лев и осемдесет и четири стотинки/;

- За имота описан в точка 1.5. – 1,30 лв. /един лев и тридесет стотинки/;

- За имота описан в точка 1.6. – 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/.

Депозитът се внася в срок до 16.00 ч. на 16.08.2023г. /до 16.00 ч. на 23.08.2023г. за повторните търгове/ в касата на Общината (стая 106) или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN BG54IABG74733310030073,

BIC IABGBGSF,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

6. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.

7. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният  търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация тел. 06552/22–81 и 0878 124952 – Отдел „Стопански дейности“.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.