Община Долна Митрополия обявява търг за продажба на имот в с. Победа

Обяви и съобщения
06.10.2023 | 11:02 ч.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВ​А

В изпълнение на Решение № 828 от 31.08.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-510/04.10.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570 кв.м., представляващ УПИ VIII, кв.14 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 492 от 08.08.2001г./.

1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 17.10.2023г., от 13:30 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 24.10.2023 г. в същия час и при същите условия.

2. Начална тръжна цена4 600,00лв. /четири хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 16.10.2023 г. (до 16:00 часа до 23.10.2023 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 16.10.2023 г. (до 16:00 часа до 23.10.2023 г. – за повторен търг), в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лева), внесен до 16:00ч. на 16.10.2023 г. (до 16:00 часа до 23.10.2023 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

  BIC IABGBGSF

  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

 6. Оглед на имота –  може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.

 7. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.

За справки и информация: тел. 06552/ 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.