Община Долна Митрополия обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

Обяви и съобщения
23.06.2023 | 13:08 ч.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВ​А

 

I. На основание Заповед № РД-08-302 от 22.06.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „друг вид нива“ и „изоставено трайно насаждение“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2023/2024 година, както следва:

1. На 04.07.2023 г. от 10:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Горна Митрополия, описани по идентификатор, площ, категория, начин на трайно ползване /НТП/ и начална тръжна цена /НТЦ/, както следва: 16345.25.25, 16345.37.37, 16345.48.10,  16345.107.22, 16345.125.23, 16345.177.14.

2. На 04.07.2023 г. от 11:00ч. за поземлени имоти по КККР на с.Ставерци, както следва: 68607.420.1, 68607.420.7, 68607.422.1, 68607.423.2, 68607.423.6, 68607.423.10, 68607.424.1, 68607.424.2, 68607.424.6.

3. На 04.07.2023 г. от 13:30ч. за поземлени имоти по КККР на гр.Тръстеник, както следва: 73359.21.19, 73359.21.131, 73359.141.18, 73359.166.117.

II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове ще се проведат при същите условия и часове на 11.07.2023 година.

III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 60,00 лв./дка (шестдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „друг вид нива“ и 35,00 лв./дка (тридесет и пет лева на декар) за всички земеделски земи с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.

IV. Депозит за участие в размер на 10% от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.

V. Цена на документацията - 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден след закупуване на тръжната документация.

VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

          За справки и информация: тел. 06552/ 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.