Без промяна остава таксата за битови отпадъци в община Плевен за 2024 година

Общество
21.12.2023 | 14:38 ч.

Без промяна остава таксата за битови отпадъци през 2024 година в община Плевен. Решението е на Общинския съвет и бе прието на финалното за тази година заседание на съветниците.

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на общината. Последната бе приета днес с 29 гласа „за“, 1 – „против“, 9 – „въздържал се“.

Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2024 г., както следва:

- за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

- за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

- за кметство Опанец /старо село/ - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. - в размер на 32,03 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа за: сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем".

Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за периода 01.11.2022 г. - 31.10.2023 г. по сключени договори са 4 258 776,30 лв. с ДДС. Към момента се обслужват всички населени места от общината, като честотата на извозване е, както следва: за град Плевен в жилищните квартали и районите на централната градска част - ежедневно; два пъти седмично е честотата на извозване за индустриалните зони и един път седмично за индивидуалните съдове за отпадъци на фирми и граждани. Извършва се дезинфекция на съдовете за отпадъци.

Обслужват се също и обекти извън регулационните граници - в парк „Кайлъка" и в местностите Стража и Текийски орман. Извозват се контейнери за сгур в зимните месеци и за строителни отпадъци от частични ремонти на домакинствата, почистват се и нерегламентираните сметища.

В с. Буковлък кратността на обслужване на съдовете е 7 дни.

В град Славяново и другите села от общината сметосъбирането се извършва през 10 дни. Обслужват се всички обекти, декларирали заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

Разходите за почистване по райони в Плевен - улици, обществени места, речни корита в регулацията на населените места от общината, паркове, включително част от парк „Кайлъка”, градинки, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, са 736 828 лв. с ДДС. При периодичните проверки и сигнали се установяват и нерегламентирани замърсявания. Разходите за извършване на дейностите по почистването им са включени в тази сума и възлизат на 4 958 037 лв.с ДДС за посочения период

През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 56 189 тона смесен битов отпадък от община Плевен. За компостиране са постъпили 3 260,975 тона зелени отпадъци и биоразградими отпадъци. Депонирани са 42 290,683 тона. Отделени за рециклиране са 12 101,801 тона отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали.

Прогнозни разходи за дейностите през 2024 г.:

Посочените прогнозни разходи за сметосъбиране и сметоизвозване през 2024 г. са 4 300 000 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на дейността е обвързана със сключен договор през 2023 г. по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят на услугата обслужва по-голям брой съдове за отпадъци и обекти извън регулацията на гр. Плевен, както и всички нови обекти, които декларират заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

За почистване по райони в града - улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 5 000 000 лв. с ДДС.

Записаните общо прогнозни приходи от такса битови отпадъци и възстановени отчисления от РИОСВ за 2024 г. са 8 400 000 лв. Общо разходите за същия период са 15 608 000 лв. Разликата между прогнозните приходи от такса битови отпадъци и разходите за поддържане чистотата на обществените територии, както и отчисленията по ЗУО ще бъдат за сметка на други местни приходи на Община Плевен.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.