ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

За една година населението в Плевенска област е намаляло с близо 4 000 души

Общество
12.06.2018  |  14:43
486
Мъжете са с 6 100 по-малко, но смъртността при тях е по-голяма

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението. Към 31 декември 2017 г. населението на областта е било 244 209 души. В сравнение с 2016 г. то е намаляло с 3 929 души, или с 1.6%, показват данните от Националния статистически институт.

Мъжете в региона са 119 044 (48.7%), а жените – 125 165 (51.3%). Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31 декември 2017 г. в градовете на областта живеят 162 991 души, или 66.7%, а в селата – 81 218 души, или 33.3%.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на хората на 65 и повече навършени години.

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 689, или 25.7% от населението в областта. В сравнение с 2016 г. делът на тази възрастова група намалява с 0.4 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 15.1%, а на мъжете - 10.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.3%), Габрово (28.2%), Кюстендил (26.9%) и Ловеч (26.6%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.2%, и Варна - 18.6%.

Към 31 декември м.г. децата до 15 години са 33 765, или 13.8% от населението в региона. Спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни Дъбник и Кнежа – съответно 16.8% и 14.7%, а най-нисък в община Белене – 10.1%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.8 години през 2009 г. достига 45.9 години в края на 2017 г. Средната възраст при мъжете достига 44.1 години, а при жените - 47.7 години.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 44.7 години, а в селата - 48.4 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2017 г. е 136 196 души, или 55.8% от цялото население на областта, като мъжете са 72 993, а жените - 63 203 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 3 079 души, или с 2.2% спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 72 041 души, или 29.5%, а под трудоспособна възраст - 35 972 души, или 14.7% от населението на областта.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст, който през 2017 г. е отрицателен - минус 1 415 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта. През 2017 г. на територията на областта са се заселили 4 289 души, а са се изселили 5 704 души.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design