ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

  

Плевен с проект за споразумение за сътрудничество с Областната дирекция на МВР

Общество
24.04.2019  |  13:07
235

С 36 гласа „за“, 2 „въздържал се“ и нито един „против“ Общинският съвет на Плевен одобри проект за споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Областната дирекция на МВР. Документът е във връзка с изградената от Общината система за видеонаблюдение с обхват 32 възлови локации в Плевен и предстоящо включване на нови 16 точки в нея.

В проекта за споразумението е записано, че Община Плевен ще осигурява достъп до системата за видеонаблюдение на гр. Плевен в реално време в Контролен център на ОД на МВР - Плевен, с цел противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, както и за нуждите на превантивна дейност по разкриване на престъпления и други нарушения на обществения ред, идентифициране и проследяване на МПС и случаи на ПТП. Информацията от видеонаблюдението (записи на електронен носител), необходима за целите на предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на престъпления и пътни инциденти, включително предпазване от заплахи за обществения ред и сигурност, и тяхното предотвратяване, се предоставя на ОД на МВР - Плевен, съгласно разработени и съгласувани от двете страни процедури. Предоставените данни ще се обработват съгласно разпоредбите в Закона за защита на личните данни.

В одобрения от Общинския съвет проект е посочено още, че Община Плевен се задължава: да предостави на ОДМВР - Плевен, достъп до изградената точка за достъп до информация от системата за видеонаблюдение; да осигури за своя сметка функционирането и техническата поддръжка на системата, точно и качествено предоставяне на информацията в съответствие със съгласуваната процедура; да предостави техническо оборудване за Контролен център (точка за достъп) на ОД на МВР - Плевен, чрез сключване на договор за заем за послужване и подписване на приемо-предавателен протокол; да уведомява своевременно потребителя при възникнали проблеми в системата за видеонаблюдение.

От своя страна Областната дирекция на МВР се задължава: да използва информацията, предмет на настоящия проект за Споразумение, само при необходимост и с цел изпълнение на функциите и задачите на МВР; да не допуска нерегламентиран достъп до информацията, получавана от системата за видеонаблюдение; да осигури негов ресурс във връзка с интеграцията на съществуващата система за видеонаблюдение на ОД на МВР - Плевен, с цялостната система за видеонаблюдение в Плевен; в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи да оказва съдействие при изграждането и въвеждането в експлоатация на системата.

Настоящото Споразумение ще влезе в сила от датата на неговото подписване и ще е за срок от 5 години, е записано в решението на съветниците от днес. Срокът ще се удължава автоматично с 5 години, ако никоя от страните не уведоми другата в рамките на 14 дни от изтичането му, че желае прекратяване. Прекратяването съответно може да бъде по взаимно писмено съгласие на страните и с 14-дневно писмено предизвестие от всяка една от страните. Споразумението ще може да се изменя и/или допълва само с писмено съгласие на страните и след одобряване от Общински съвет - Плевен.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

 

 

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design